Πηγή: Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

27 Οκτωβρίου 1954

Το εσωτερικόν τηλεφωνικόν και τηλεγραφικόν σύστημα της νήσου θα εξαγορασθή υπό της Κυβερνήσεως

10 Δεκεμβρίου 1954

Απαλλοτριούται η τηλεφωνική εταιρεία της Κύπρου

11 Δεκεμβρίου 1962

Η Σύτα εγκατέστησε κέντρον ΤΕΛΕΞ, δια νέον σύστημα τηλεπικοινωνίας

15 Δεκεμβρίου 1962

Το σύστημα τηλεπικοινωνίας ΤΕΛΕΞ εισάγεται συντόμως και εις Κύπρον

16 Δεκεμβρίου 1962

Η Κύπρος δύναται να γίνη μοναδικόν κέντρον Τηλεπικοινωνιών εις όλην την περιοχήν της Μέσης Ανατολής

27 Οκτωβρίου 1965

Θα επαναλειτουργήση η ΣΙΤΑ εις τη περιοχήν Νεαπόλεως

04 Οκτωβρίου 1966

Νέα μεγάλη πρόδος στις Τηλεπικοινωνίες

07 Μαρτίου 1968

Για να συνομιλήτε γραπτώς

18 Ιανουαρίου 1969

Ελλάς και Κύπρος θα συνδεθούν δια ΤΕΛΕΞ

21 Ιανουαρίου 1969

Ήρχισεν από χθές να λειτουργή εις Κύπρον το σύστημα ΤΕΛΕΞ

Δεκέμβριος 1974

Αυτόματη τηλεφωνική σύνδεση με το εξωτερικό από τον Ιανουάριον

19 Δεκεμβρίου 1974

Πλήρης αυτοματοποίησις των τηλεπικοινωνιών από της 1ης Ιανουαρίου

19 Δεκεμβρίου 1974

Σύνδεσις με Ελλάδα - Λίβανον

Δεκέμβριος 1974

Βοήθεια προς πεσόντας και προς εκτοπισθέντας υπαλλήλους της ΣΥΤΑ

Δεκέμβριος 1974

Εντυπωσιακή υπήρξεν η πρόοδος της ΣΥΤΑ

19 Δεκεμβρίου 1974

Πλήρης αυτοματοποίησις των τηλεπικοινωνιών από της 1ης Ιανουαρίου

15 Απριλίου 1979

Άρχισε η ανέγερση του επίγειου δορυφορικού σταθμού της ΣΥΤΑ

21 Ιανουαρίου 1980

Λειτουργεί τον Μάρτιο ο δορυφορικός σταθμός

18 Μαΐου 1984

Μια ιστορία συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων

19 Μαρτίου 2000

ATHK: Μείωση τελων CytaNet

18 Ιουνίου 2001

Τιμήθηκε το "Κύπρος Ράδιο"

Περισσότερα