Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες ΕργοδότησηςΟι προκηρύξεις για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων, Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας έληξαν στις 18/1/2017 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο 22701888.

Οι αιτητές των πιο πάνω θέσεων μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Διαδικασία Αξιολόγησης

Όλοι οι αιτητές/τριες, που θα υποβάλουν οριστικά την αίτηση τους για μία ή περισσότερες θέσεις, θα κληθούν αρχικά να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό τεστ ικανοτήτων.

Για τη συμπλήρωση του τεστ αυτού θα τους σταλεί, μετά την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν στην αίτηση τους, σχετική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης. Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά το τεστ και να το υποβάλουν από δικό τους χώρο και Η/Υ, μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στις οδηγίες που θα τους σταλούν.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του τεστ θα δοθούν την ώρα συμπλήρωσης του τεστ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι, αφού αρχίσουν την συμπλήρωση του τεστ, θα πρέπει να το ολοκληρώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο. Όσοι δεν ολοκληρώσουν το τεστ θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Οι ενότητες που θα καλύπτει αυτό το ηλεκτρονικό τεστ είναι:

  • Γλωσσικός Συλλογισμός (Ελληνικά)
  • Αριθμητικός Συλλογισμός
  • Τεστ Παρατηρητικότητας/Ελέγχου Δεδομένων

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γραπτή εξέταση στη Λευκωσία, στην οποία θα κληθούν οι πρώτοι 700 υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης, για κάθε θέση, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού τεστ. Κατά τη γραπτή εξέταση θα γίνει και επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων, παρόμοιου τύπου και επιπέδου με αυτό που θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Μόνο τα γραπτά των υποψηφίων που θα περάσουν με επιτυχία το επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων θα ληφθούν υπόψη.  Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Στο τρίτο στάδιο  θα κληθούν σε προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και σε άσκηση υπόδυσης ρόλων οι πρώτοι 250 υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης, βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, επιτυχόντες υποψήφιοι για κάθε θέση, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.

Αιτητές οι οποίοι θα σημειώσουν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), θα πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cyta.com.cy αμέσως μετά την οριστική υποβολή της αίτησης τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, την προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και την άσκηση υπόδυσης ρόλων, θα αναφέρονται στις αντίστοιχες επιστολές πρόσκλησης των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που θα πετύχουν στην προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και στην άσκηση υπόδυσης ρόλων θα περιληφθούν σε Κατάλογους Επιτυχόντων βάσει της σειράς κατάταξης των οποίων θα διενεργούνται προσλήψεις στις θέσεις αν και όταν προκύψουν ανάγκες πρόσληψης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος αποδεκτεί προσφορά για πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση για την οποία έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης, τότε αυτόματα θα διαγράφεται και από τον/τους άλλο/άλλους Κατάλογο/Καταλόγους Επιτυχόντων στον/στους οποίο/ους περιλαμβάνεται.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στο τρίτο στάδιο θα χρειαστεί να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης.. Για το σκοπό αυτό θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω email ή/και sms.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους αλλάξουν, σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους.  Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.