Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας της Cyta δημοσιεύονται εδώ.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη θέσεων για υποβολή αίτησης.

Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά ευκαιρίες εργοδότησης στη Cyta μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.

NEO 4/3/2020 - Ενημέρωση για αποτελέσματα για τις θέσεις Τεχνικών 3ης Τάξης (6/2019) και Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (7/2019)
 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Τεχνικών 3ης Τάξης (Αρ. Προκήρυξης: 6/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 7/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ
NEO 15/1/2019 - Κατάλογοι Αποτελεσμάτων - Θέσεις Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019) και Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019)
 • Κατάλογος Αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις θέσεις Μηχανικών Β’ (3/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
  » κλικ εδώ

 • Κατάλογος Αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις θέσεις Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
  » κλικ εδώ

 • Κατάλογος Αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις θέσεις Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
  » κλικ εδώ

» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Μηχανικοί & Λειτουργοί)
» Ύλη γραπτής εξέτασης Μηχανικών Λειτουργών 26-10-2019

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η Προφορική Εξέταση για όλες τις πιο πάνω θέσεις, θα κληθούν οι υποψήφιοι που πέτυχαν στην γραπτή εξέταση, κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και η σειρά επιτυχίας τους εμπίπτει σε αριθμό τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση (περιλαμβανομένων και ατόμων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες, όπου ισχύει) και έχει μέχρι την ημερομηνία της προφορικής εξέτασης, εγκριθεί αίτημα για εξαίρεση τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων η σειρά επιτυχίας τους για σκοπούς πρόσκλησης τους στην προφορική εξέταση θεωρείται η ίδια (οι ισοβαθμούντες παρουσιάζονται κατά αριθμό υποψηφίου). Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος (email/sms), με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, για να αποστείλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για αξιολόγηση εντός καθορισμένης προθεσμίας.

27/11/2019 - Κατάλογοι επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Α. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Α1. Κατάλογος Επιτυχόντων υποψηφίων που εμπίπτουν στον νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Β. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (αρ. προκήρυξης 9/2019) – (Λευκωσία – Λεμεσός) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Γ. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (αρ. προκήρυξης 10/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

Πληροφορίες για τις θέσεις

» Ενημέρωση για προηγούμενες προκηρύξεις