Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος

Α/Α   Περιγραφή Καταβολή
Τέλους
1. Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε (πληροφορίες για την οργάνωση, τη δομή, τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Αρχής, τη διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομοθεσίες που εφαρμόζει, διοικητικές διαδικασίες).   Η Cyta αποτελεί ΝΠΔΔ το οποίο ιδρύθηκε με το Κεφ.302.  Με βάση αυτό (άρθρο 12) είναι καθήκον της Cyta (α) να διαχειρίζεται μια καλή και επαρκή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών στη Δημοκρατία για την Κυβέρνηση, δημόσιους Οργανισμούς και το κοινό γενικά, (β) να διαχειρίζεται όλες τις εγκαταστάσεις και μηχανήματα τα οποία αποκτήθηκαν ή δύνανται να αποκτηθούν, (γ) να διαχειρίζεται όλη την περιουσία της Αρχής και (δ) να προωθεί την ανάπτυξη της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών σύμφωνα, κατά το μέτρο που αυτό είναι πρακτικό, με το αναγνωρισμένο διεθνές επίπεδο πρακτικής και δημόσια απαίτηση.  Εκτός από το Κεφ.302, σημαντικές νομοθεσίες για τη Cyta είναι πέραν του Συντάγματος και η περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νομοθεσία, η νομοθεσία περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η νομοθεσία περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου, καθώς επίσης και νόμοι που ρυθμίζουν θέματα ανθρώπινου δυναμικού, θέματα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, θέματα καταναλωτών/πελατών κλπ.
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν
2. Τι ξοδεύουμε και πώς το ξοδεύουμε (χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα και πραγματικά έσοδα και δαπάνες, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις δημόσιες συμβάσεις). Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Δημοσίευση στην ετήσια έκθεση της ΑΤΗΚ η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Cyta
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν
3. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας (πληροφορίες στρατηγικής και απόδοσης, σχέδια, πολιτικές, αξιολογήσεις, εκθέσεις, επιθεωρήσεις και κριτικές/σχόλια). Στην ιστοσελίδα της Cyta και στις ετήσιες εκθέσεις της (που αναρτάται στην ιστοσελίδα) δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τη στρατηγική κατεύθυνση της Cyta.
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν
4. Πως παίρνουμε αποφάσεις (διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, διαδικασία λήψης αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων, εσωτερικές διαδικασίες και κριτήρια, διαβουλεύσεις).   Η Cyta διοικείται από εννιαμελές Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία 2.5 χρόνων.  Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της Cyta και ως τέτοιο σώμα εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τη στρατηγική της και ελέγχει την πιστή εφαρμογή τους.  Ακόμη, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των οδηγιών γενικής φύσης που εκδίδει η Πολιτεία, μέσω του αρμόδιου για την Cyta Υπουργό Οικονομικών. Το Συμβούλιο ασκεί την εξουσία και τα καθήκοντά του μέσω του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Cyta είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής της Cyta και τη διαχείριση των καθημερινών της δραστηριοτήτων. Ακόμη, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Κεφ.302 για τη μεταβίβαση εξουσιών “Η Αρχή δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους ήθελε ορίσει, να μεταβιβάζει την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες της ή διοικητικές εξουσίες της δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή στο Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλος ή μέλη της και το Γενικό Διευθυντή ή άλλους αξιωματούχους ή υπαλλήλους της Αρχής.” Πρόσθετη πληροφόρηση για τα πιο πάνω, περιλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις της Cyta, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Cyta.
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy  
Δωρεάν
5. Ποιες είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας (διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων για την εκτέλεση των λειτουργιών και των ευθυνών μας) Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και μακροχρόνια ανάπτυξη της Cyta.  Θέματα που αφορούν αρμοδιότητες που δεν μεταβίβασε το Συμβούλιο, τίθενται ενώπιόν του.  Το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις (εφαρμόζοντας πρόνοιες της περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου νομοθεσίας) και η υπηρεσία αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αποφάσεις που λήφθηκαν.  
6. Λίστες και μητρώα (πληροφορίες που τηρούνται σε μητρώα που τηρούνται δυνάμει Νόμοι, κατάλογοι και μητρώα που δεν προβλέπονται από Νόμο αλλά είναι σχετικοί/ά με τα καθήκοντα της Δημόσιας Αρχής. -  
7. Τι υπηρεσίες προσφέρουμε (αρμοδιότητες, συμβουλές και καθοδήγηση, φυλλάδια, συναλλαγές, δελτία τύπου, ετήσιες εκθέσεις κοκ.  Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών).     Με στόχο την καλή και επαρκή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και την προώθηση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών, η Cyta προσφέρει σειρά υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.  Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Cyta (Εταιρικές Πληροφορίες) με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψυχαγωγίας και τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η Cyta έχει επανατοποθετηθεί στην αγορά ως παροχέας ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογή τετραπλού παιχνιδιού αποτελεί την αιχμή του δόρατος της στρατηγικής της Cyta.
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
 
Πληροφορίες που δημοσιεύονται:  
8. (α) Πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει Νόμου Προσφερόμενες υπηρεσίες και όροι παροχής των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τελών, διαδικασιών υποβολής βλαβών και παραπόνων.
Σύμβαση υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία παροχέα όρους υπηρεσιών, διάρκεια σύμβασης όροι ανανέωσης.
Δείκτες ποιότητας υπηρεσιών.
Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών.
Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών. (καταστήματα, ωράριο)
Μηχανισμός επίλυσης διαφορών.
Δικαιώματα χρηστών λόγω υποχρέωσης ΚΥ.
Ενημέρωση χρηστών σε περίπτωση αλλαγών των όρων υπηρεσίας.
Πληροφορίες διαχείρισης της κίνησης.
Πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε σχέση με την ασφάλεια των ΗΕ.
Μέσα προστασίας του συνδρομητή.
Πληροφορίες για προγραμματισμένα τεχνικά έργα.
Πληροφορίες για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Πληροφορίες καταλόγου.
Ετήσια έκθεση.
Οικονομικές καταστάσεις
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν
9. (β) Πληροφορίες που η δημοσίευσή τους δεν προβλέπεται από Νόμο -  
Πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αίτησης:  
10. (α) Πληροφορίες των οποίων η παροχή διέπεται από Νόμο     Πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδρομητών της Cyta (φυσικών προσώπων), δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Cyta.
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν
11. (β) Πληροφορίες των οποίων η παροχή δεν διέπεται από Νόμο -  
Καταβολή Τελών:  
12. (α) Τέλη δυνάμει Νόμου ή ΚΔΠ Πληροφορίες πλήρους αναλυτικού λογαριασμού συνδρομητών.
(ΚΔΠ 142/2005)
Χρέωση
13. (β) Υπολογισμός Τέλους όταν η καταβολή του δεν προβλέπεται από Νόμο ή ΚΔΠ -  
14. (γ) Παροχή πληροφοριών ατελώς Γενικές πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδρομητών (φυσικά πρόσωπα), δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Cyta
Ιστοσελίδα της Cyta στο http://www.cyta.com.cy
Δωρεάν