Λειτουργούμε Υπεύθυνα

Η Cyta διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα Μέλη του οποίου διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία 2,5 χρόνων. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της Cyta, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τη στρατηγική της και ελέγχει την πιστή εφαρμογή τους.

Ακόμη, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των οδηγιών γενικής φύσης αναφορικά με τις δραστηριότητες της Cyta, που εκδίδει η Πολιτεία, μέσω του αρμόδιου για τη Cyta Υπουργού Οικονομικών, ενώ Μέλη του Συμβουλίου εκπροσωπούν τη Cyta σε συνέδρια, συναντήσεις και εκδηλώσεις.    

Το Συμβούλιο δικαιούται να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες ή διοικητικές εξουσίες του σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του ή στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή του ή σε Επιτροπές, αποτελούμενες από Μέλη του Συμβουλίου και υπηρεσιακά στελέχη.

Εταιρική Διαχείριση Κινδύνων & Επιχειρησιακή Συνέχεια
Το σύστημα Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων έχει σκοπό να εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται συστηματικά όλους τους ουσιαστικούς (material) κινδύνους της Cyta, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων, καθώς και η ενίσχυση της αντίληψης κινδύνων (enhance risk awareness) σε εταιρικό επίπεδο. Επιπλέον, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων βοηθά στην αναγνώριση των ευκαιριών σε πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε να τυγχάνουν αξιοποίησης οι θετικές προοπτικές που μπορεί να προκύψουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή οι αλλαγές στις τοπικές ή διεθνείς συνθήκες γενικότερα.

Εσωτερικός Έλεγχος
Ο Εσωτερικός Έλεγχος στη Cyta συμβάλει στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού, παρέχοντας ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη Διοίκηση και Διεύθυνση σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων, δικλείδων ασφαλείας και εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της επιχειρηματικής αριστείας. Στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να δημιουργεί αξία για τον Οργανισμό και να συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσής του μέσα από την ποιότητα εργασίας της.

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελείται αποκλειστικά από Μέλη του Συμβουλίου της Cyta.

H Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξετάζει μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω θέματα:

  • Τις Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού και τις Λογιστικές Αρχές με βάση τις οποίες ετοιμάζονται.
  • Τον διορισμό και αμοιβή των Εξωτερικών Ελεγκτών, την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
  • Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Cyta και των θυγατρικών της εταιρειών.
  • Το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραμμα και την πρόοδο υλοποίησής του, καθώς και τις εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Την αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ορθή και αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι πετυχημένοι οργανισμοί στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών λειτουργούν με απλότητα, ταχύτητα, ευελιξία και καινοτομία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αναγκαία και για τη λειτουργία οποιουδήποτε πετυχημένου οργανισμού στο σύγχρονο αβέβαιο περιβάλλον της εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε εσωτερικά την επεξεργασία ενός ολιστικού εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, της διακυβέρνησης, του μοντέλου εσωτερικής λειτουργίας και των εργασιακών θέσμιων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι αναγκαίες βάσεις που θα καταστήσουν τη λειτουργία της Cyta ευέλικτη και καινοτόμα, απλή και γρήγορη.