Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

(23/01/2023) – Προκήρυξη Θέσεων Μηνιαίου Προσωπικού για Λειτουργούς Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2023)

Προκήρυξη

Οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα, θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα (sms), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που υπέβαλαν στην αίτησή τους για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης.

Σημ.: Η τοποθέτηση του προσωπικού αποφασίζεται από τη Cyta και δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα της Ανώτερης Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση των προσληφθέντων, οι υφιστάμενες ανάγκες της Cyta αφορούν τη Λευκωσία.

Τα αποτελέσματα για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 10/12/2022 αναμένονται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.

Προκήρυξη

16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού