Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

 • Είσπραξη λογαριασμών και λοιπών οφειλών πελατών.
 • Έκδοση τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων, ισοζυγισμός ταμείου.
 • Παροχή σχετικών πληροφοριών και πώληση τηλεφωνικών συσκευών και άλλων προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Παροχή πληροφοριών, βασική υποστήριξη, προώθηση και πώληση υπηρεσιών.
 • Βοηθητικές ή άλλες εργασίες.
 • Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

 • Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 24 με μέγιστο 45 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Σύστημα βάρδιας.
 • Έξι ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών της Cyta. Νοείται ότι θα καθορίζεται τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης (day off) την εβδομάδα.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της  Cyta.

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Αρ. Προκήρυξης: 2/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία σε Τμήματα τηλεφωνικής/ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης της Cyta στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Παροχή πληροφοριών για λογαριασμούς, προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Καταχώρηση παραγγελιών για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης/προώθησης και συγκράτησης πελατών.
 • Χειρισμός παραπόνων.
 • Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

 • Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 24 με μέγιστο 45 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Σύστημα εικοσιτετράωρης βάρδιας (όπου ισχύει).
 • Έξι ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών της Cyta. Νοείται ότι θα καθορίζεται τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης (day off) την εβδομάδα.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Cyta.

Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (Αρ. Προκήρυξης: 3/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν τεχνική εργασία, εντός ή εκτός των κτηρίων της Cyta, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (νέες εγκαταστάσεις, μεταφορά, κ.α.) και άρση βλαβών.
 • Αντικατάσταση/Συλλογή/Διαχείριση τερματικού εξοπλισμού από τα υποστατικά των πελατών.
 • Αναρρίχηση σε πασσάλους/σκάλα και κατάβαση σε φρεάτια επισκέψεως, όπου απαιτείται, για εκτέλεση εργασιών.
 • Σύνδεση/εγκατάσταση/Τερματισμός Καλωδίων (Χάλκινα/Οπτικά) για κατασκευή δικτύου.
 • Άλλες εργασίες τεχνικής φύσεως.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή έργο που απορρέουν από τα πιο πάνω καθήκοντα του ανατεθεί από τη Cyta.
 • Αναρρίχηση και εκτέλεση εργασιών σε πυλώνες, ιστούς και κτίρια της Cyta και άλλων συνεργατών Παγκύπρια ή Αναρρίχηση και εκτέλεση εργασιών στους πύργους Κινητής Τηλεφωνίας και Συστημάτων μετάδοσης της Cyta (μόνο σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον κατάλογο επιτυχόντων εκδηλώσουν ενδιαφέρον όταν κληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και επιτύχουν σε πρόσθετη εξειδικευμένη αξιολόγηση για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών).

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 35 με μέγιστο 48 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.

 • Σύστημα βάρδιας.
 • Έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα - Σάββατο, με βάση το εκάστοτε ωράριο απασχόλησης της Μονάδας.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της  Cyta.

Τα πιο κάτω ισχύουν για όλες τις πιο πάνω θέσεις:
Προϋποθέσεις
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της κάθε θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογηθούν κατά την προσφορά διορισμού, όταν προκύψει, μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με μέγιστο όριο 30 για σκοπούς πρόσληψης, με βάση διεθνή πρότυπα/πρακτικές. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πρόσληψης, για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας, η φυσική καταλληλότητα του προσωπικού επανεξετάζεται και πριν την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης (χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων) (για θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας) /  Κατοχή άδειας οδήγησης (χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) (για θέσεις Βοηθών Καταστημάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης) κατά την προσφορά διορισμού
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Πλήρωση οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων προβλέπονται στους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΤΗΚ (αντίγραφο των κανονισμών μπορεί να δοθεί από τη Cyta εφόσον ζητηθεί).
Απαιτούμενα προσόντα/ Γνώσεις/ Ικανότητες
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εξατάξιας/ επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 16 στα 20 ή 80 στα 100 ή ισότιμη βαθμολογία αποδεκτή από τη Cyta (ο ελάχιστος κατώτατος βαθμός δεν απαιτείται σε περίπτωση κατοχής διπλώματος ή πτυχίου, διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα).
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Γνώσεις/ικανότητες απαραίτητες για τη θέση περιλαμβανομένων Εξυπηρέτησης Πελατών, αντοχής στην πίεση, πειστικότητας, αριθμητικού συλλογισμού, προφορικής επικοινωνίας, βασικές γνώσεις χρήσης τεχνολογίας κ.ά. 
Απολαβές

Ισχύει σύστημα μισθοδοτικών κλιμάκων με αρχική ωριαία αμοιβή,

 • €6,36 (έξι ευρώ και τριανταέξι σεντ) την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Καταστημάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης.
 • €7,16 (επτά ευρώ και δεκαέξι σεντ) την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας.

Σημ.: Η μισθοδοσία καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και προσαρμόζεται με βάση την εκάστοτε μεταβολή του τιμαριθμικού επιδόματος.

Ωφελήματα

Ταμείο Προνοίας, 13ος Μισθός, αποζημίωση κατά τις επίσημες αργίες κ.ά.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), θα πρέπει να σημειώσουν με στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.