Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προκήρυξη Θέσεων ΕργασίαςΗ Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.
Μηχανικοί Β’ (Αρ. Προκήρυξης 3/2019)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν τρεις (3) θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στις Τηλεπικοινωνίες
  ή

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία, με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialization) σε θέματα Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων
  ή

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία σε συνδυασμό με Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στις Τηλεπικοινωνίες ή/και Δίκτυα Δεδομένων
  ή

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία σε συνδυασμό με Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία, με ειδικότητα σε θέματα Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων όπως θα επιβεβαιώνεται από το συνδυασμό των μαθημάτων στα δύο πτυχία, κατά την κρίση της Cyta
  ή
 • Ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialization) στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, πριν την προσφορά διορισμού για πρόσληψη. Δεν θα προσφερθεί διορισμός χωρίς βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του ΕΤΕΚ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών και συγγραφή σχετικών προδιαγραφών για ανάπτυξη συστημάτων και Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές συστημάτων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση τελικών χρηστών συστημάτων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Ανάλυση, διαμόρφωση αρχιτεκτονικής, τεχνικός σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών Δικτύων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Διαχείριση έργων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υποδομών Δικτύων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων και λογισμικών εφαρμογών.
 • Διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας συστημάτων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή/και Δικτύων Δεδομένων/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (όπως π.χ. εγκατάσταση, υποστήριξη, κύκλος αναβαθμίσεων, διαλειτουργικότητα).
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.
Λειτουργοί Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 4/2019)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν επτά (7) θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στην Πληροφορική ή Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  ή
 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία, σε συνδυασμό με Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και στην Πληροφορική ή/και στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  ή
 • Ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialization) στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, πριν την προσφορά διορισμού για πρόσληψη. Δεν θα προσφερθεί διορισμός χωρίς βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του ΕΤΕΚ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών και συγγραφή σχετικών προδιαγραφών για ανάπτυξη συστημάτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές συστημάτων ή υποσυστημάτων Πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου.
 • Επεξεργασία βάσεων δεδομένων.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση τελικών χρηστών συστημάτων Πληροφορικής.
 • Ανάλυση, διαμόρφωση αρχιτεκτονικής, τεχνικός σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών Πληροφορικής.
 • Διαχείριση έργων Πληροφορικής.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υποδομών Πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση Κέντρων Δεδομένων και πλατφόρμων νοητών εξυπηρετητών.
 • Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και λογισμικών εφαρμογών.
 • Διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής.
 • Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία μοντέλων επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών γραφείου/λογισμικών γραφείου (όπως εγκατάσταση, υποστήριξη, κύκλος αναβαθμίσεων, διαλειτουργικότητα).
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.
Λειτουργοί Β (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (Αρ. Προκήρυξης: 5/2019)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν έξι (6) θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος, με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialisation) σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών ή Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης,
  ή


 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος, με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialisation) σε θέματα Τηλεπικοινωνιών ή Δικτύων Δεδομένων ή Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία ή Πληροφορική ή Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης,
  και
  Αναγνωρισμένο επίσημο τίτλο ή πιστοποιητικό εξετάσεων σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Ασφάλειας Πληροφοριών ή Συστημάτων Ασφάλειας (όπως CISSP, CISA, CISM, CEH, ECSA, LPT, CCNA Security, CCNP Security, ISO27001 LI, ISO27001 LA, ISO27005 RM, OSCP κ.ά.).

 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, πριν την προσφορά διορισμού για πρόσληψη. Δεν θα προσφερθεί διορισμός χωρίς βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του ΕΤΕΚ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Λειτουργία υποδομής και εξοπλισμού ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, όπως Firewalls, IDS/IPS, Authentication Systems, DDOS Protection κτλ.
 • Λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, όπως συστήματα συλλογής logfiles, SIEM, κλπ.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας (Incident response procedures).
 • Παρακολούθηση συστημάτων ασφάλειας και διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας (incident response).
 • Διενέργεια ελέγχων ασφάλειας (penetration testing, security assessment κτλ) σε δίκτυα και σε συστήματα πληροφορικής όπως διαδικτυακές εφαρμογές, συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα κτλ.
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών σε τεχνικό επίπεδο.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις μονάδες της CYTA για θέματα ασφάλειας δικτύων, συστημάτων πληροφορικής κτλ συμμετέχοντας σε Ομάδες Εργασίας και επιτροπές.
 • Συντονισμός και επίβλεψη της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στον Οργανισμό στη βάση του προτύπου ISO27001 ή/και άλλων βέλτιστων πρακτικών.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.


Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα για όλες τις πιο πάνω θέσεις κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά.

Ωράριο Εργασίας

 • Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.

Απολαβές/ Ωφελήματα

 • Μισθολογικές Κλίμακες: Β8-2-Β8-Β10-Β11-Β12+2
 • Σημερινός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €1.861,06
 • 13ος μισθός, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.ά.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα B8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.
 • Για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ταμείου Προνοίας, παροχές Ταμείου Προνοίας κατά την αποχώρηση/αφυπηρέτηση, με βάση το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας του Μόνιμου Προσωπικού.

Γενικές Προϋποθέσεις

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Επιτυχία σε γραπτές και συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις της Cyta.

 

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν με στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.  Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά την γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει).  Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και η απαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει) και να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα όλων των πιο πάνω απαιτούμενων εγγράφων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή στη σελίδα www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €30 ανά προκήρυξη.  Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 Αρ. 146(Ι).

Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που εμπίπτουν στον τριπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων, έχουν πετύχει στην γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των εγκριμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει. 

Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι εγκριμένες ή θα εγκριθούν κατόπιν σχετικής διαδικασίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταρτισμού του.

 

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-13:30).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. 

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

 

Feedback