Υγεία - η επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία

Στη Cyta, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων. Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων που παρέχουμε και οι σταθμοί βάσης που στέλνουν και λαμβάνουν την επικοινωνία των πελατών μας, λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).

Η ICNIRP είναι μία ανεξάρτητη, διεθνώς αναγνωρισμένη μη-κυβερνητική συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή, που συνεργάζεται επίσημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγειάς (ΠΟΥ). Η ICNIRP έχει θεσπίσει τα διεθνή πρότυπα που θέτουν τα όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι οδηγίες της παρέχουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να πείθουν τους ειδικούς ότι τα κινητά τηλέφωνα ή οι σταθμοί βάσης ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν λειτουργούν εντός αυτών των διεθνών ορίων ασφαλείας.

2020: Μετά από προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση του συνόλου της επιστημονικής βιβλιογραφίας, η επιτροπή ICNIRP έχει εκδώσει τις διεθνείς οδηγίες προστασίας με τις οποίες συνιστά συγκεκριμένα όρια για την έκθεση των ανθρώπων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) που προκύπτουν από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και δικτύων.

Δεκέμβριος 2020: Σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνεται ότι:

Τα εν λόγω όρια έχουν υιοθετηθεί τόσο από την ΕΕ(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα έγκυρες επιστημονικές έρευνες και μελέτες επί του θέματος, σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτει τεκμηρίωση για πρόκληση οποιωνδήποτε προβλημάτων υγείας από την ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων 5G, νοούμενής της τήρησης των ορίων έκθεσης.

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της Αρχής της Προφύλαξης, τα όρια έκθεσης έχουν καθοριστεί σε πενήντα (50) φορές χαμηλότερα επίπεδα από τα εργαστηριακά όρια ασφαλείας, ούτως ώστε να καλύπτουν α) την οποιαδήποτε επιστημονική αβεβαιότητα και β)τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

» Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής

Παρόλο που η ICNIRP έχει κάνει αρκετές μικρές προσαρμογές στις οδηγίες που εκδόθηκαν το 1998, η αξιολόγηση συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι, εάν η έκθεση διατηρείται κάτω από τα επιτρεπτά όρια, δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται από κινητές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας 5G.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Cyta συμμορφώνονται αυστηρά με τους κρατικούς κανονισμούς, οι οποίοι βασίζονται στις οδηγίες της ICNIRP και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σταθμοί Βάσης και Υγεία

Τι λένε οι ειδικοί;

Οι σταθμοί βάσης έχουν σχεδιαστεί για να στέλνουν και να λαμβάνουν ηλεκτρικά σήματα από κινητές συσκευές και να τα μεταδίδουν στο κέντρο μεταγωγής. Κάθε σταθμός βάσης αποτελείται από κεραίες και ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι κεραίες συνήθως στερεώνονται σε ένα ιστό.

Το κινητό μας τηλέφωνο λειτουργεί μόνο εάν μπορεί να συνδεθεί με σταθμό βάσης. Η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών συμβουλευτικών επιτροπών λένε ότι, δεν συντρέχει επιστημονικός λόγος απομάκρυνσης των σταθμών βάσης από περιοχές όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι, δεδομένου ότι τηρούνται οι οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) που προδιαγράφουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας.

Ο χάρτης δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τους σταθμούς βάσης και την ασύρματη τεχνολογία, αναφέρει ότι:
«.... δεν υπάρχει ισχυρή επιστημονική ένδειξη ότι τα ασθενή σήματα ραδιοσυχνοτήτων (ραδιοκυμάτων) από τις κεραίες και τα ασύρματα δίκτυα προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία».
Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι η έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνότητας (RF) από τους σταθμούς βάσης κυμαίνεται από 0,002% έως 2% των επιπέδων έκθεσης που ορίζουν οι διεθνείς οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραγόντων, όπως η εγγύτητα στην κεραία και ο περιβάλλοντας χώρος.

Τι λένε οι ειδικοί;

Η συσκευή του κινητού τηλεφώνου μας μετατρέπει τα ραδιοκύματα σε ηλεκτρικά σήματα προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει τις κλήσεις μας μας. Στο ανώτατο όριο (όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο), η χρήση ισχύος κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 2 Watts.

Τα ραδιοκύματα στα οποία βασίζονται οι κινητές συσκευές βρίσκονται στο μη ιονίζον άκρο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όταν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιείται κοντά στο ανθρώπινο σώμα, μια μικρή ποσότητα ενέργειας απορροφάται από τα ραδιοκύματα και αυτό μετατρέπεται σε θερμότητα.

Οι επιστημονικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και ένα (1) βαθμό Κελσίου, θεωρείται ασφαλής για το ανθρώπινο σώμα. Οι φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες του σώματός μας ρυθμίζουν τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας μέσω της θερμορρυθμιστικής διαδικασίας, αποτρέποντας, έτσι, οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), συμφωνεί ότι τα κινητά που λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες δεν παράγουν αρκετή ενέργεια - και συνεπώς θερμότητα - για να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τον Μάρτιο 2020, μετά από προσεκτική μελέτη και εκτεταμένη αξιολόγηση του συνόλου της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η επιτροπή ICNIRP επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών δεν συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των ερευνών που αφορούν στο 5G.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι «τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός μελετών για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα κινητά τηλέφωνα ενέχουν πιθανό κίνδυνο για την υγεία. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη αρνητική επίπτωση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων».

Κινητά και παιδιά

Όλες οι συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα που διατίθενται από τη Cytamobile-Vodafone συμμορφώνονται με τις διεθνείς οδηγίες της ICNIRP, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών.

Οι οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις ομάδες πληθυσμού ανεξαρτήτως ηλικίας, και προβλέπουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας.

Καθώς οι νεότερες ηλικίες στις μέρες μας, ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη έκθεση γιατί μάλλον χρησιμοποιούν τα κινητά τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη διάρκεια της ζωής τους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές, ο ΠΟΥ έχει θέσει ως προτεραιότητα και προωθεί τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Οι μελέτες σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά και τη χρήση από παιδιά άνω των 10 ετών βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε στενά τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις των ερευνών, καθώς και τις απόψεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΠΟΥ.

Η πλειοψηφία των κρατικών και διεθνών επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέχρι σήμερα έρευνα δεν δείχνει να προκύπτουν στοιχεία για πιθανούς κινδύνους προς την ανθρώπινη υγεία.

«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός μελετών με σκοπό να εκτιμηθεί κατά πόσο τα κινητά τηλέφωνα ενέχουν κίνδυνο για την υγεία. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη αρνητική επίδραση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων».

Όρια έκθεσης και δοκιμές SAR

Η έκθεση του κοινού σε ραδιοκύματα από κινητά τηλέφωνα μετριέται χρησιμοποιώντας τον Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης (SAR).

Το SAR, αποτελεί ένδειξη της ποσότητας ενέργειας που απορροφάται από το σώμα κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και υπολογίζεται σε Watts ανά χιλιόγραμμο μάζας σώματος (Watts/ kg). Η ICNIRP έχει εκδώσει οδηγίες για τις τιμές SAR των συσκευών κινητών τηλεφώνων που ορίζουν ως μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή SAR τα 2 Watts/Kg. Οι συσκευές που λειτουργούν κάτω από αυτό το όριο θεωρούνται ασφαλείς.

Δοκιμή Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης SAR

Οι δοκιμές SAR χρησιμοποιούν πρότυπα μοντέλα του ανθρώπινου κεφαλιού και του κορμού του ανθρώπινου σώματος τα οποία είναι γεμάτα με υγρά, για να προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά απορρόφησης του ανθρώπινου ιστού. Κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου περνά από αυτή την πειραματική διαδικασία από τον κατασκευαστή του. Όλες οι συσκευές δοκιμάζονται ενώ εκπέμπουν στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνοτήτων και σε καθορισμένες θέσεις του κεφαλιού και του κορμού. Ένας ρομποτικός ανιχνευτής μετρά το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα ακριβές σχέδιο πλέγματος των μοντέλων του κεφαλιού και του κορμού. Τα αποτελέσματα υποβάλλονται προς τελική έγκριση, ως μέρος της έκθεσης δοκιμής του εξοπλισμού.

Η ετικέτα SAR-Tick επιβεβαιώνει ότι η συσκευή του κινητού μας συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα έκθεσης. Είναι μέρος μιας προσπάθειας του Mobile Manufacturers Forum να βοηθήσει τους καταναλωτές να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τα κρατικά και διεθνή πρότυπα έκθεσης για το κινητό τους τηλέφωνο ή τις ασύρματες συσκευές τους. Για πληροφορίες SAR σχετικά με το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Παρακολούθηση των επιστημονικών ερευνών

Από την έναρξη της πρώτης υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1985 έως το πρώτο γραπτό μήνυμα το 1992 και το πρώτο smartphone το 2000, η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτή στιγμή, ο αριθμός των ενεργών κινητών συσκευών υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.

Έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων συμφωνεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να πείθουν τους ειδικούς ότι τα κινητά ή οι σταθμοί βάσης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όταν λειτουργούν εντός των ορίων ασφαλείας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην επιστημονική γνώση, με περισσότερες επιστημονικές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων μελετών που προωθεί και θέτει σε προτεραιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο πρωταρχικός ρόλος του ΠΟΥ είναι να κατευθύνει και να συντονίζει τη διεθνή υγεία εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Οι θέσεις και η καθοδήγησή του αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Βασικοί τομείς που έχει εντοπίσει ο ΠΟΥ ως τρέχουσες προτεραιότητες για περαιτέρω έρευνα είναι:

  • μελέτες με βάση τον πληθυσμό
  • επιδράσεις στον εγκέφαλο
  • αρχικά στάδια της ζωής και παιδιά
  • γήρανση και εκφυλιστικά νοσήματα
  • επίπεδα έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες RF από νέες τεχνολογίες
Συμβουλές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διευθύνει και συντονίζει την έρευνα και παράγει καθοδήγηση και πληροφορίες για διεθνή θέματα υγείας, εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Έχει δημοσιεύσει διάφορα ενημερωτικά δελτία που παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία.