Πληροφορίες για το Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης

Κατά την αξιολόγηση κάθε αιτήματος για χορηγία, λαμβάνεται υπόψη η εμβέλεια της εκδήλωσης/δράσης, η σημασία της για την κοινωνία και τη χώρα γενικότερα, το στοχευόμενο κοινό, η συνάφειά της με τον Οργανισμό, τα προϊόντα του, καθώς και με τους εταιρικούς και εμπορικούς του στόχους. Ο Οργανισμός δίνει έμφαση στους τομείς της Τεχνολογίας και της Παιδείας, ως οι βασικοί τομείς επικέντρωσης των προσπαθειών έμμεσης διαφήμισης του. Παράλληλα, στηρίζει τον τομέα του Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης και τους τομείς του Αθλητισμού, της Υγείας και του Πολιτισμού νοουμένου ότι οι προτεινόμενες εκδηλώσεις είναι εντός των πλαισίων των πιο πάνω κριτηρίων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις χορηγίας για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός των πιο κάτω χρονικών περιόδων, θα γίνονται αποδεκτές ως ακολούθως:

 • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους (1η Ιανουαρίου - 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.
   
 • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο του έτους (1η Απριλίου - 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
   
 • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του έτους (1η Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
   
 • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο του έτους (1η Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Βασικοί στόχοι πλαισίου πολιτικής έμμεσης διαφήμισης

Στην εξέταση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη ως βασικό κριτήριο το κατά πόσο τα αιτήματα που υποβάλλονται προωθούν τους στόχους πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Cyta, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Έμφαση σε δυναμικά έργα, με στόχο την εντονότερη αναμνησιμότητά τους από το ευρύτερο κοινό

2. Έμφαση σε έργα που να δικαιολογούν επιπρόσθετες ενέργειες προβολής από τον Οργανισμό προς περαιτέρω ταύτισή του με τους τομείς ενδιαφέροντός του.

3. Επιλογή έργων των οποίων τα αντισταθμιστικά οφέλη προβολής που προσφέρονται στη Cyta (όπως διαφημιστική προβολή, προβολή λογοτύπου, τυχόν εισιτήρια κτλ) είναι ανάλογα του ύψους της χορηγίας της και τουλάχιστον ίσης αξίας με τους άλλους χορηγούς ανάλογης εμπλοκής.

Ρυθμίσεις πλαισίου πολιτικής έμμεσης διαφήμισης

1. Πρωτοβουλίες σχολείων και ενδοσχολικών δραστηριοτήτων.

Η Cyta δεν στηρίζει οποιεσδήποτε σχολικές δραστηριότητες. Στηρίζει την Παιδεία γενικότερα, μέσω ενεργειών μεγαλύτερης εμβέλειας, που πραγματοποιούνται μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και καλύπτουν τον τομέα της Παιδείας στο σύνολό της.

2. Συνέδρια

 • Η Cyta εξετάζει την πιθανότητα οικονομικής ή άλλης στήριξης συνεδρίων, σε περιπτώσεις που αφορούν στο πεδίο δράσης του Οργανισμού ή/και εξυπηρετούν την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.
 • Συνέδρια που δεν συγκαταλέγονται στις πιο πάνω κατηγορίες, εξετάζονται μόνο για παροχή υπηρεσιών της Cyta, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί από τους διοργανωτές άδεια του εκάστοτε χώρου διοργάνωσης (π.χ. ξενοδοχείου).

3. Δωρεές / εισφορές / αγορά λαχνών για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Η Cyta δεν προβαίνει σε δωρεές / εισφορές / αγορά λαχνών για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς, αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της.

4. Η Cyta δεν προβαίνει σε χορηγία των ακόλουθων εκδηλώσεων / διοργανώσεων / έργων / δράσεων:

 • Εκδηλώσεις που σχετίζονται ή έχουν οποιαδήποτε αναφορά στα ναρκωτικά
 • Εκδηλώσεις/παραστάσεις σχολών χορού / γυμναστικής / αθλοπαιδιών
 • Χορηγίες βιβλίων, δίσκων και εντύπων
 • Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επιδείξεις μόδας, χοροεσπερίδες, τέϊα
 • Εικαστικές εκθέσεις καλλιτεχνών
 • Επιδείξεις ζώων
 • Αποστολές ατόμων ή ομάδων ατόμων στο εξωτερικό
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Συναυλίες καλλιτεχνών
 • Διοργανώσεις οποιασδήποτε εκδήλωσης εκτός συνόρων
 • Έργα υποδομής τρίτων, όπως μνημεία, κτίρια, πλατείες, αγάλματα, μουσεία

5. H Cyta δεν προβαίνει σε χορηγία ατόμων ή ατομικών δραστηριοτήτων.

Νοείται ότι:
(α) Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της εμπλοκής (χρηματικής ή άλλης) του κάθε χορηγού.

(β) η Cyta δεν συμμετέχει σε έργα στα οποία εμπλέκονται εταιρείες ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς όπως και αυτή.