Καναλοποιημένες Συνδέσεις και Μισθωμένες Γραμμές μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης

Με μια Καναλοποιημένη Σύνδεση (Channelised E1) τα συνδρομητικά τμήματα αριθμού Μισθωμένων Γραμμών (το άθροισμα των οποίων δεν ξεπερνά τα 1984Kbps) πολυπλέκονται σε ένα φορέα ρυθμού μετάδοσης 2Mbps.

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με Μισθωμένες Γραμμές ενός κεντρικού σημείου που βρίσκεται στο υποστατικό κάποιου πελάτη με άλλα υποστατικά του ιδίου πελάτη ή συνεργατών του.

Η Καναλοποιημένη Σύνδεση ενώνει τα υποστατικά του συνδρομητή με το πλησιέστερο τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Cyta και η σύνδεσή της με άλλα υποστατικά επιτυγχάνετε με τη χρήση Μισθωμένων Γραμμών μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης.

Για να ενημερωθείς για τα τέλη Kαναλοποιημένων Συνδέσεων και των Μισθωμένων Γραμμών μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης κάνε κλικ εδώ.

Στις περιπτώσεις όπου τα υποστατικά του πελάτη συστεγάζονται με το τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Cyta ή ο εξοπλισμός του πελάτη είναι εγκατεστημένος στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Cyta χρεώνεται Καναλοποιημένη Σύνδεση τύπου Α. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρεώνεται Καναλοποιημένη Σύνδεση τύπου Β.

Οι Μισθωμένες Γραμμές μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης αποτελούνται από ένα συνδρομητικό τμήμα και τμήμα ραχιαίου δικτύου. Το συνδρομητικό τμήμα είναι το τμήμα που συνδέει τα υποστατικά του συνδρομητή με το πλησιέστερο τηλεπικοινωνιακό κέντρο.

Το τμήμα ραχιαίου δικτύου είναι η οπτική απόσταση μεταξύ του τηλεπικοινωνιακού κέντρου στο οποίο συνδέεται το υποστατικό του συνδρομητή της Μισθωμένης Γραμμής μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης και του τηλεπικοινωνιακού κέντρου στο οποίο συνδέεται το υποστατικό του συνδρομητή της Καναλοποιημένης Σύνδεσης.

Το Τμήμα Δικτύου χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες ως ακολούθως:
  1. Τμήμα Δικτύου 0-5χλμ
  2. Τμήμα Δικτύου 5-20χλμ
  3. Τμήμα Δικτύου 20-80χλμ
  4. Τμήμα Δικτύου > 80χλμ
Η χρέωση των πρώτων πέντε χιλιομέτρων Τμήματος Δικτύου είναι σταθερή. Για τα επιπρόσθετα χιλιόμετρα η χρέωση υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο και με βάση τις τιμές που καθορίζονται για κάθε ζώνη.

Όταν η απόσταση μεταξύ των δύο τηλεπικοινωνιακών κέντρων είναι ίση ή μικρότερη των 800μ, δεν χρεώνεται τμήμα δικτύου. Επίσης, δεν χρεώνεται τμήμα δικτύου όταν τα δύο υποστατικά απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 800μ ή όταν τα δύο υποστατικά ενώνονται στο ίδιο τηλεπικοινωνιακό κέντρο.

Σε περίπτωση που μισθώνεται Καναλοποιημένη Σύνδεση και Μισθωμένη Γραμμή μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης για περίοδο μικρότερη των 30 ημερών χρεώνεται η συνδρομή ενός μήνα.

Oι Μισθωμένες Γραμμές μέσω Καναλοποιημένης Σύνδεσης χρησιμοποιούνται και για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας Cytanet, στις περιπτώσεις όπου η σύνδεση είναι μικρότερη ή ίση των 2Mbps.