Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Η αγορά του Πακέτου Σύνδεσης υποδηλώνει αποδοχή των όρων παροχής της υπηρεσίας.
 2. Οι Όροι Παροχής και ο Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας, συγκροτούν ολόκληρο το περιεχόμενο της συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) και του πελάτη.
 3. Η παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας soeasy, θα διέπεται από τους Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους και Κανονισμούς και τους όρους που καθορίζονται κατά καιρούς από την Cyta, καθώς και από οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, εκτός και στον βαθμό που αυτοί διαφοροποιούνται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι και ρυθμίζουν τη σχέση και σύμβαση της Cyta και του πελάτη.
 4. Η υπηρεσία soeasy προπληρώνεται: α) μέσω της Κάρτας Χρόνου soeasy που χρησιμοποιείται για την πίστωση του λογαριασμού του πελάτη, με την αξία που αναγράφεται στην Κάρτα Χρόνου ή β) μέσω άλλων μέσων που θα καθορίζονται εκάστοτε από την Cyta. Η Cyta δε θα εκδίδει οποιαδήποτε τιμολόγια για την παροχή της προπληρωμένης υπηρεσίας soeasy.
 5. Η αντικατάσταση της κάρτας SIM θα χρεώνεται με βάση το τιμολόγιο της Cyta.
 6. O αριθμός τηλεφώνου δεν θα καταχωρείται στους τηλεφωνικούς καταλόγους ούτε στην Υπηρεσία Καταλόγου 11892.
 7. Τα τέλη κλήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.cytamobile-vodafone.com.
 8. Ο αρχικός χρόνος ομιλίας και οι Κάρτες Χρόνου, ισχύουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πληροφορίες για τη διάρκεια ισχύος στο www.cytamobile-vodafone.com. Aν μέσα στο χρονικό διάστημα δε γίνουν κλήσεις ίσης αξίας, τότε οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο «παγοποιείται» (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί) μέχρι ο πελάτης να πιστώσει το λογαριασμό του, ενεργοποιώντας μια νέα Κάρτα Χρόνου (εφόσον αυτό γίνει πριν το στάδιο απενεργοποίησης του λογαριασμού).
 9. Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος χωρίς ενεργοποίηση νέας Κάρτας Χρόνου, οι εξερχόμενες κλήσεις διακόπτονται άμεσα, ενώ οι εισερχόμενες κλήσεις διακόπτονται 30 μέρες αργότερα.
 10. Αν ο πελάτης εξαντλήσει την αξία της Κάρτας Χρόνου, πριν την πάροδο της διάρκειας ισχύος, τότε θα μπορεί να λαμβάνει κλήσεις και να καλεί τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, μέχρι τη συμπλήρωση της διάρκειας ισχύος κα των επιπρόσθετων 30 ημερών, από την ημέρα ενεργοποίησης της Κάρτας Χρόνου.
 11. Αν ο πελάτης δεν ενεργοποιήσει νέα Κάρτα Χρόνου σε διάστημα 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας Κάρτας Χρόνου, πλέον τις επιπρόσθετες 30 ημέρες, τότε η σύνδεσή του με την υπηρεσία soeasy τερματίζεται και οποιοδήποτε υπόλοιπο στο λογαριασμό διαγράφεται. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να προμηθευτεί νέο Πακέτο Σύνδεσης soeasy. Aυτό συνεπάγεται παραχώρηση νέου αριθμού.
 12. Η Cyta δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αλλαγή αριθμού ή αδυναμία μεταφοράς ή διατήρησης της κλήσης ή περιστασιακής ή προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας soeasy ή απώλειας ή κλοπής της Κάρτας SIM ή του κινητού τηλεφώνου του πελάτη. Η ευθύνη της Cyta στις περιπτώσεις αυτές, περιορίζεται στην προσπάθεια αποκατάστασης της υπηρεσίας soeasy ή εντοπισμού της τηλεφωνικής συσκευής.
 13. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας SIM ή του κινητού τηλεφώνου, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τη Cyta, ώστε η Cyta να αποσυνδέσει την υπηρεσία.
 14. Η Cyta δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων που δίνει ο πελάτης της, κατά τη σύνδεσή του με την υπηρεσία soeasy. Στην περίπτωση που αυτά τα προσωπικά στοιχεία αποδειχθούν λανθασμένα, ο πελάτης δε θα μπορεί να ζητήσει πλήρη εξυπηρέτηση.
 15. Πλήρης εξυπηρέτηση παρέχεται στον πελάτη καλώντας το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Cyta στο 132. Αυτή μπορεί να αφορά υποστήριξη σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας soeasy ή/και του Κωδικού Πελάτη ή/και του PIN/PUK. Η πλήρης εξυπηρέτηση περιλαμβάνει επίσης, τη δυνατότητα αποσύνδεσης της υπηρεσίας, σε περίπτωση που το κινητό του πελάτη χαθεί, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού νέας Κάρτας SIM με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία soeasy.
 16. Δε θα παρέχεται διευκόλυνση εντοπισμού ενοχλητικών κλήσεων ή οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση που προϋποθέτει έλεγχο της ορθότητας, των προσωπικών στοιχείων του πελάτη.
 17. Η Cyta μπορεί να τερματίσει την υπηρεσία, αν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι η υπηρεσία ή η Κάρτα SIM χρησιμοποιούνται με παράνομο τρόπο ή για παράνομο σκοπό.
 18. Αν το πακέτο σύνδεσης δεν ενεργοποιηθεί σε διάστημα 5 χρόνων από τη στιγμή έκδοσης τότε ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στα Πακέτα Σύνδεσης της soeasy, ισχύουν κατά την ημερομηνία εκτύπωσης τους.