• Άλλαξε γλώσσα

  • Μηνιαία συνδρομή RED
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας

Η Cyta δεσμεύεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001), να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των συνδρομητών της.

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην ενημέρωση των συνδρομητών της Cyta αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Cyta.

1. Ποια είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του.

Ειδικότερα όσον αφορά τους συνδρομητές της Cyta, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι:

(α) Τα στοιχεία που δίνει ο συνδρομητής κατά την υποβολή αίτησης παραγγελίας του για παροχή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας.
(β) Τα στοιχεία κλήσεων του συνδρομητή τα οποία τηρούνται για σκοπούς τιμολόγησης.
(γ) Οι κωδικοί πρόσβασης του συνδρομητή οι οποίοι παραχωρούνται από την Cyta κατά την παροχή διαφόρων υπηρεσιών.

Παρόλο που τα δεδομένα των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, εντούτοις η Cyta προστατεύει και τα δεδομένα των νομικών προσώπων που είναι πελάτες της κατά παρόμοιο τρόπο.

2. Υποχρεώσεις Cyta

  • Η Cyta συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνδρομητών της μόνο για σκοπούς εξυπηρέτησής τους στα πλαίσια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτικά, φυλάσσονται σε ασφαλισμένα αρχεία και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Cyta.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μόνο για τη διάρκεια η οποία απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.
  • Σε περίπτωση που η Cyta προβεί σε επεξεργασία δεδομένων η οποία απαιτεί τη συγκατάθεση των συνδρομητών της, η συγκατάθεση θα λαμβάνεται γραπτώς.
  • Σε περίπτωση που η Cyta προβεί σε επεξεργασία δεδομένων η οποία απαιτεί την Άδεια της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, αυτή θα εξασφαλίζεται πριν από τη σκοπούμενη επεξεργασία.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συνδρομητών

  • Οι συνδρομητές της Cyta έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται γραπτώς για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που τους αφορούν, αποτεινόμενοι στο Γραμματέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Σχέσεων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, Λευκωσία.
  • Η Cyta θα ενημερώνει τους συνδρομητές της σε περίπτωση που τα δεδομένα που τους αφορούν πρόκειται να ανακοινωθούν νόμιμα σε τρίτους.
  • Οι συνδρομητές οφείλουν να διαφυλάττουν τα εμπιστευτικά στοιχεία που τους παραχωρούνται. Οι κωδικοί πρόσβασης και οι μυστικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η Cyta δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των πιο πάνω κωδικών, οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό την Cyta.

4. Εξαιρέσεις

Η Cyta μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών της στις εξής περιπτώσεις:

(α) Για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλεται από το νόμο.
(β) Για σκοπούς διαφύλαξης ζωτικού συμφέροντος των συνδρομητών.
(γ) Για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος.
(δ) Για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος.
(ε) Για στατιστικούς σκοπούς.