Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Cyta

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες («οι Υπηρεσίες») στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας («η Ιστοσελίδα»). Με τη χρήση των Υπηρεσιών ο χρήστης αποδέχεται ότι θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Cyta.

1.1 Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να εγγραφούν σε κάποιες Υπηρεσίες με τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής η οποία βρίσκεται στην Ιστοσελίδα. Σε τέτοια περίπτωση θα τους ζητηθεί να δώσουν κάποια στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες. Οι χρήστες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.

1.2 Σε περίπτωση που η Cyta (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων και υπαλλήλων της), έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλείπεις, η Cyta θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη ή να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

1.3 Στους χρήστες θα δοθεί ή θα ζητηθεί κατά την εγγραφή να επιλέξουν ένα κωδικό πρόσβασης – ή και όνομα χρήστη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μεταβιβάζονται και δεν είναι εμπορεύσιμοι. Η Cyta δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση των Υπηρεσιών χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση του κωδικού πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση.

1.4 Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη χωρίς εξουσιοδότηση, οι χρήστες οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Cyta.

2.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, μηνύματα ή άλλο υλικό το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών. Η Cyta δεν θα εποπτεύει το περιεχόμενο το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Η Cyta δεν είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα του περιεχομένου το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών.

2.2 Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για:

α) Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, πορνογραφικό, απρεπές, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλο.
β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένου αλλά μη περιοριζόμενου σε, ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
ε) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου ή και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το σήμα Υπηρεσίας, το εμπορικό μυστικό, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
στ) Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.
ζ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
η) Μετάδοση, διαφήμιση ή προσφορά για πώληση ή προώθηση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς την εξουσιοδότηση της Cyta.
θ) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, τα οποία εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2.3. Η Cyta επιφυλάσσει το δικαίωμα να εμποδίσει ή αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου 2.

Οι χρήστες θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν ανέπαφη κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας αυτής και μετά τον τερματισμό της, την Cyta, τις θυγατρικές της εταιρείες, τους μετόχους της, τους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, διαδόχους από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή βάσεις αγωγών, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, τα οποία απαιτούνται από ή προκαλούνται σε τρίτα πρόσωπα και τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η Cyta θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία παρέχονται κατά την εγγραφή θα προστατεύονται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Cyta.

5.1 H Cyta διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία να:

α) Αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις Υπηρεσίες ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη (περιλαμβανομένων του κωδικού χρήστη και του ονόματος χρήστη) ή να παρεμποδίσει τη χρήση ή να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

β) Αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο τοποθετείται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε, παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων.

5.2 Η Cyta μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούνται εντός μίας λογικής περιόδου.

6.1 Η Cyta δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης, ή άλλης ζημιάς η οποία προκαλείται από:

α) Τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών.
β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.
γ) Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή μετατροπή δεδομένων.
δ) Αιτήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού.
ε) Προσβολή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, οποιασδήποτε φύσης τα οποία πραγματοποιούνται ή αποπειρόνται να πραγματοποιηθούν μέσω των Υπηρεσιών.
στ) Διακοπή των Υπηρεσιών ή διακοπή των χρηστών.
ζ) Πληρωμές ή λανθασμένες πληρωμές.

6.2 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία προκύπτουν από την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της περαιτέρω μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών στον παραλήπτη μιας ζητηθείσας υπηρεσίας ή τη μερική ή ολική απώλεια ή λανθασμένη αποστολή ή τη μη αποστολή αυτών.

6.3 Η Cyta είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, μηνύματα ή άλλο υλικό το οποίο φυλάσσεται ή μεταβιβάζεται μέσω των εξουσιών. Η Cyta δεν εποπτεύει το περιεχόμενο στο οποίο αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα, ή ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύεται ή μεταφέρεται ή στο οποίο δίνεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.

6.4 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, εμπορικές συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο παρέχεται στις Υπηρεσίες από τρίτα πρόσωπα ή άλλα αιτήματα τα οποία συνδέονται ή προκύπτουν από τα πιο πάνω.

6.5 Η Cyta δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις είτε ρητές είτε εξυπακούμενες, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε, εξυπακούμενες εγγυήσεις, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, οι οποίες με την παρούσα αποκλείονται. Συγκεκριμένα και χωρίς περιορισμό, η Cyta δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρες, ασφαλισμένες ή χωρίς λάθη ή ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

6.6 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντων ή Υπηρεσιών αναφορικά με την προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή πατεντών ή για παρακοή διατάγματος Δικαστηρίου ή την προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή την παράβαση συμβολαίου ή αστικό αδίκημα ή άλλη προσβολή ή παράβαση δικαιώματος ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπήρατε να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών.

Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και το λογισμικό το οποίο συνδέεται με τις Υπηρεσίες και όλο το υλικό ή περιεχόμενο, περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από συγγραφικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα Υπηρεσιών, πατέντες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διαθέτουν, εκμεταλλεύονται εμπορικά ή να δημιουργούν παράγωγα έργα από τα πιο πάνω χωρίς τη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta ή του εκδότη αυτού του περιεχομένου.

Οι παρόντες όροι διέπονται από Κυπριακό Δίκαιο.