Γενική Σύμβαση και Ειδικοί Όροι υπηρεσιών

Σημείωση: H Γενική Σύμβαση και οι Ειδικοί Όροι των υπηρεσιών υπογράφονται στα Cytashop. Αναρτώνται πιο πάνω μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.