Αίτηση για Χορηγία από τη Cyta

Ά' ΜΕΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Διοργανωτής
(αναγράφεται στο πάνω μέρος του λογαριασμού σας, πάνω από το όνομά σας)

2. Άτομο Επικοινωνίας
(συμπληρώστε μόνον ένα αριθμό)

3. Έργο

4. Συμπληρώστε ανάλογα
 άλλη/ες φορά/ές.
Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
2. Δικαίωμα συμμετοχής του κοινού. Συμπληρώστε ό,τι ισχύει:
 € 
6. Επιλέξτε ό,τι ισχύει και συμπληρώστε ανάλογα:
6.1 Εισηγείστε η Cyta να είναι ο κύριος χορηγός του έργου;
Θα υπάρχουν και υποστηρικτές;
Σημειώστε τον μέγιστο αριθμό υποστηρικτών και ποιοί αναμένεται να είναι αυτοί:
6.2 Δεν θα υπάρχει κύριος χορηγός, αλλά προτείνεται η Cyta να είναι ένας εκ των υποστηρικτών / χορηγών της ίδιας σημασίας;
Γ' ΜΕΡΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ CYTA
2. Σημειώστε ό,τι ισχύει:

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Σταθμοί Παγκύπριας Εμβέλειας:
(€  )
Τοπικοί Σταθμοί:
(€  )

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Σταθμοί Παγκύπριας Εμβέλειας:
(€  )
Τοπικοί Σταθμοί:
(€  )

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
(€  )

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(€  )
Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει προγραμματισμός διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media Plan), να επισυναφθεί στο τέλος της αίτησης.


Άλλες ευκαιρίες προβολής της Cyta με τοποθέτηση του λογοτύπου της ή του λογοτύπου προϊόντων/υπηρεσιών της σε (σημειώστε ό,τι ισχύει):
Συνεντεύξεις / άρθρα σε (σημειώστε ό,τι ισχύει στα πιο κάτω ΜΜΕ):
Επισύναψη αρχείου/ων (Το κάθε ένα να μην υπερβαίνει τα 2MB)
Όπου υπάρχει  είναι υποχρεωτικό πεδίο.