Όροι χρήσης

Α. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo ως επιπρόσθετη της βασικής υπηρεσίας μέσω σταθερού ευρυζωνικού δικτύου ή/και μέσω της εφαρμογής Cytavision (Cytavision TV App)
Β. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo σε συνδρομητική βάση μέσω διαδικτύου ή δικτύου κινητής
Γ. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo για κατανάλωση περιεχομένου υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής

Α. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo ως επιπρόσθετη της βασικής υπηρεσίας μέσω σταθερού ευρυζωνικού δικτύου ή/και μέσω της εφαρμογής Cytavision (Cytavision TV App)

1. Γενικά

 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo. Η υπηρεσία CytavisionGo, είναι εξατομικευμένη υπηρεσία που παρέχεται από τη Cyta (Cytavision) και παρέχει την ευχέρεια παρακολούθησης περιεχομένου σε κίνηση (ταινιών, θεματικών καναλιών και αθλητικών γεγονότων που μεταδίδονται μέσω streaming στο διαδίκτυο ή μέσω του δικτύου κινητής (π.χ. mobile network 4G,5G) από συμβατούς πλοηγούς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές Αndroid και iOS ( tablets και smartphones), εντός και εκτός του μόνιμου χώρου διαμονής του Συνδρομητή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη διασυνοριακή φορητότητα ΕΕ 2017/1128 και παρέχει τις δυνατότητες και λειτουργίες της υπηρεσίας CytavisionGo όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Για την πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo, ο Συνδρομητής θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής.

2. Μέθοδος πρόσβασης

 • Η υπηρεσία CytavisionGo παρέχεται σε υφιστάμενο Συνδρομητή (=εφ’ εξής «ο Συνδρομητής») ως επιπρόσθετη υπηρεσία της βασικής υπηρεσίας Cytavision (η οποία παρέχεται μέσω του σταθερού ευρυζωνικού δικτύου Cyta) ή μέσω της εφαρμογής Cytavision (Cytavision TV App). Το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo καθορίζεται από τη Cyta και γνωστοποιείται στον Συνδρομητή μέσω της ιστοσελίδας της Cyta στη διεύθυνση www.cyta.com.cy.
 • Η θέαση περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo είναι δυνατή μέσω των εφαρμογών της που φιλοξενούνται στο App Store και Google Play και μέσω της ιστοσελίδας https://tvgo.cyta.com.cy από συμβατούς πλοηγούς, όπως αναγράφονται στη σελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Η υπηρεσία CytavisionGo παρέχει στον Συνδρομητή δυνάμει ισχύουσας σύμβασης τη δυνατότητα θέασης περιεχομένου στο βασικό πακέτο στο οποίο είναι συνδρομητής μέσω του σταθερού ευρυζωνικού του δικτύου ή μέσω της εφαρμογής Cytavision (Cytavision TV App).
 • Η Cyta ορίζει το περιεχόμενο που περιλαμβάνει η υπηρεσία CytavisionGo από καιρού εις καιρό και το δημοσιεύει στη σελίδα της www.cyta.com.cy/tv.
 • H συνδρομητική υπηρεσία Cytavision μέσω σταθερού ευρυζωνικού δικτύου ή μέσω της εφαρμογής Cytavision (Cytavision TV App) διέπεται από τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Cyta και τους «Ειδικούς Όρους» της υπηρεσίας Cytavision. Πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα της Cyta στο https://www.cyta.com.cy/general-agreement.

3. Λειτουργία υπηρεσίας CytavisionGo

 • Η υπηρεσία CytavisionGo και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω αυτής προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής στην υπηρεσία Cytavision, παρέχεται στον Συνδρομητή το περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και θέασης στην υπηρεσία CytavisionGo. Η δημόσια προβολή της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται.
 • Η προβολή του περιεχομένου CytavisionGo είναι δυνατή σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι αδειοδοτημένο το περιεχόμενο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/1128.
 • Η χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 • Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία είναι πέντε (5).
 • Ο μέγιστος αριθμός των συσκευών ταυτόχρονης θέασης είναι μόνο μία (1).
 • Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της υπηρεσίας CytavisionGo επικαιροποιούνται τακτικά.
 • Ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, προβάλλει, παρουσιάζει, δημοσιεύει, αδειοδοτεί , δημιουργεί παράγωγο περιεχόμενο , προσφέρει προς πώληση ούτε να χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία CytavisionGo ή μέσω αυτής. Επίσης, ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην παρακάμπτει, καταργεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, υποβαθμίζει ή αναστέλλει τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της υπηρεσίας CytavisionGo, να μην χρησιμοποιεί προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo, να μην προβαίνει σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo να μην εισάγει κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας CytavisionGo με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιεί μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεται να μην προβαίνει σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την υπηρεσία CytavisionGo, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, ενδέχεται η Cyta να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo καθώς και να προβεί σε όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.
 • Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τοποθεσία του Συνδρομητή, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, η ταχύτητα της σύνδεσής στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής και οι δυνατότητες της συσκευής. Υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής είναι ο Συνδρομητής. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να απευθύνεται στο δικό του πάροχο για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το διαδίκτυο ή από το δίκτυο κινητής.
 • Το λογισμικό CytavisionGo επιτρέπει την προβολή περιεχομένου σε συσκευές που υποστηρίζουν το λογισμικό της υπηρεσίας CytavisionGo. Αυτό το λογισμικό καθώς και οι λειτουργίες και οι δυνατότητες τη υπηρεσίας CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
 • Ο Συνδρομητής αποδέχεται να λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις του λογισμικού της υπηρεσίας CytavisionGo.

4. Κωδικοί πρόσβασης για πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo

 • Το Όνομα Χρήστη (username) που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση του Συνδρομητή στην υπηρεσία CytavisionGo είναι ο αριθμός της υπηρεσίας Cytavision όπως αναγράφεται στο μηνιαίο λογαριασμό της υπηρεσίας Cytavision.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να επιλέγει κωδικό πρόσβασης που να του παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να τον προστατεύει από τυχόν υποκλοπές. Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το όνομα χρήστη (username) για πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo.
 • Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στο λογαριασμό (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβολών του λογαριασμού), ο Συνδρομητής πρέπει να εποπτεύει τις συσκευές που υποστηρίζουν CytavisionGo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε κανέναν τον όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασής του.
 • Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στη Cyta.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την υπηρεσία προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο τον Συνδρομητή, την υπηρεσία CytavisionGo ή τους συνεργάτες της από απατηλές ενέργειες.

5. Υποστήριξη πελατών

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία CytavisionGo και τις λειτουργίες της είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Cyta. Ο Συνδρομητής μπορεί να αποστείλει μήνυμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: techsupport@cyta.com.cy, enquiries@cyta.com.cy
 • Για τεχνική υποστήριξη ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επαφής Πελάτη τηλεφωνικώς στο 132 ή στο Facebook @cytaofficial ή στο Twitter @cytasupport ή μέσω Live Chat από τη σελίδα www.cyta.com.cy

6. Τερματισμός

 • Η Cyta δύναται να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την υπηρεσία σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάσει τους παρόντες όρους.

7. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Η Cyta θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας και επαλήθευσης της μόνιμης διαμονής του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του.
 • Η Cyta θα αποστέλλει στον Συνδρομητή πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του (π.χ. αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του στη CytavisionGo.
 • Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Cyta βρίσκεται στο https://www.cyta.com.cy/privacy-policy.

8. Διάφορα

 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται όπως ο Συνδρομητής αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://tvgo.cyta.com.cy.

 


Β. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo σε συνδρομητική βάση μέσω διαδικτύου ή δικτύου κινητής.

1. Γενικά

 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo. Η CytavisionGo, είναι εξατομικευμένη υπηρεσία που παρέχεται από τη Cyta (Cytavision) και παρέχει την ευχέρεια παρακολούθησης περιεχομένου σε κίνηση (ταινιών, θεματικών καναλιών και αθλητικών γεγονότων που μεταδίδονται μέσω streaming στο διαδίκτυo ή δίκτυο κινητής (π.χ. mobile network 4G,5G) από συμβατούς πλοηγούς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές Αndroid και iOS ( tablets και smartphones), εντός και εκτός του μόνιμου χώρου διαμονής του Συνδρομητή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη διασυνοριακή φορητότητα ΕΕ 2017/1128 και παρέχει τις δυνατότητες και λειτουργίες της υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Για την πρόσβαση στη CytavisionGo, ο Συνδρομητής θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής.

2. Μέθοδοι πρόσβασης

 • Η υπηρεσία CytavisionGo παρέχεται ως αυτόνομη υπηρεσία μέσω διαδικτύου  ή μέσω δικτύου κινητής σε συνδρομητική βάση. Το περιεχόμενο που προβάλλεται καθορίζεται από τη Cyta και γνωστοποιείται στον συνδρομητή (εφ’ εξής «ο Συνδρομητής») μέσω της ιστοσελίδας της Cyta στη διεύθυνση www.cyta.com.cy.
 • Η θέαση περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo είναι δυνατή μέσω των εφαρμογών CytavisionGo που φιλοξενούνται στο App Store και Google Play και της ιστοσελίδας https://tvgo.cyta.com.cy από συμβατούς πλοηγούς, όπως αναγράφονται στη σελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go. Η σύνδεση του Συνδρομητή για εγγραφή και δημιουργία συνδρομής πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας https://tvgo.cyta.com.cy. Για να χρησιμοποιήσει ο Συνδρομητής την υπηρεσία CytavisionGo, πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής και συσκευή που να υποστηρίζει την εφαρμογή CytavisionGo, όπως και να υποδείξει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για σκοπούς πληρωμής.
 • Ο Συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται για χρέωση της μηνιαίας συνδρομής αυτόματα, για κάθε κύκλο χρέωσης, εκτός εάν ο Συνδρομητής ακυρώσει τη συνδρομή του πριν από την επόμενη ημερομηνία χρέωσης.

3. Χρέωση και ακύρωση

 • Το κόστος συνδρομής για την υπηρεσία CytavisionGo, για Συνδρομητές που έχουν επιλέξει τη συνδρομητική υπηρεσία μέσω διαδικτύου ή δικτύου κινητής, θα χρεώνεται αυτόματα στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Συνδρομητή κατά την ημερομηνία πληρωμής του επόμενου κύκλου χρέωσης (μηνιαία). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία πληρωμής ενδέχεται να αλλάξει όπως στην περίπτωση που η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή αν η συνδρομή ξεκίνησε σε ημέρα για την οποία δεν υπάρχει η αντίστοιχη σε άλλο ημερολογιακό μήνα πληρωμής.
 • Για την εγγραφή Συνδρομητή στην υπηρεσία CytavisionGo για χρήση της αυτόνομης υπηρεσίας μέσω διαδικτύου  ή μέσω δικτύου κινητής σε συνδρομητική βάση, ο Συνδρομητής πρέπει να υποδείξει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αν μια πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω λήξης της τραπεζικής κάρτας, ανεπαρκούς πιστωτικού υπολοίπου ή για άλλο λόγο και ο Συνδρομητής δεν τερματίσει το λογαριασμό του, η πρόσβαση στην Υπηρεσία ενδέχεται να ακυρωθεί.
 • Ο Συνδρομητής της αυτόνομης υπηρεσίας μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής σε συνδρομητική βάση έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη συνδρομή του ή να τερματίσει το λογαριασμό του στη CytavisionGo ανά πάσα στιγμή. Ο Συνδρομητής θα μπορεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo έως το τέλος της περιόδου χρέωσης.
 • Η Cyta δεν θα επιστρέφει ποσά που έχουν πληρωθεί για συνδρομητικά πακέτα.
 • Η Cyta ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα συνδρομητικά πακέτα και την τιμή της υπηρεσίας κατόπιν ενημέρωσης του Συνδρομητή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην τιμή ή αλλαγές των συνδρομητικών προγραμμάτων θα εφαρμόζονται σε επόμενους κύκλους χρέωσης.

4. Λειτουργία CytavisionGo

 • Η υπηρεσία CytavisionGo και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της υπηρεσίας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής στη CytavisionGo, παρέχεται στο Συνδρομητή περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και θέασης στην υπηρεσία CytavisionGo.  Η δημόσια προβολή της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται.
 • Η προβολή του περιεχομένου CytavisionGo είναι δυνατή σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι αδειοδοτημένο το περιεχόμενο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/1128.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στην υπηρεσία CytavisionGo, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 • Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία είναι τρεις (3).
 • Ο μέγιστος αριθμός των συσκευών ταυτόχρονης θέασης είναι μόνο μία (1).
 • Το  περιεχόμενο και οι λειτουργίες της υπηρεσίας CytavisionGo επικαιροποιούνται τακτικά.
 • Ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, προβάλλει, παρουσιάζει, δημοσιεύει, αδειοδοτεί , δημιουργεί παράγωγο περιεχόμενο , προσφέρει προς πώληση ούτε να χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία CytavisionGo ή μέσω αυτής. Επίσης, ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην παρακάμπτει, καταργεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, υποβαθμίζει ή αναστέλλει τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της υπηρεσίας CytavisionGo, να μην χρησιμοποιεί προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo, να μην προβαίνει σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo, να μην εισάγει κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας CytavisionGo με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιεί μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεται να μην προβαίνει σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την υπηρεσία CytavisionGo, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, ενδέχεται η Cyta να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo καθώς και να προβεί σε όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.
  Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τοποθεσία του Συνδρομητή, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, η ταχύτητα της σύνδεσής στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής και οι δυνατότητες της συσκευής. Υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής είναι ο Συνδρομητής. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να απευθύνεται στο δικό του πάροχο διαδικτύου ή δικτύου κινητής για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το διαδίκτυο ή δίκτυο κινητής.
  Το λογισμικό CytavisionGo επιτρέπει την προβολή περιεχομένου σε συσκευές που υποστηρίζουν το λογισμικό της υπηρεσίας CytavisionGo. Αυτό το λογισμικό καθώς και οι λειτουργίες και οι δυνατότητες τη υπηρεσίας CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
 • 4.10   Ο Συνδρομητής αποδέχεται να λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις του λογισμικού της CytavisionGo.

5. Εγγραφή και Κωδικοί πρόσβασης για πρόσβαση στο λογαριασμό

 • Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται όπως ο Συνδρομητής της αυτόνομης υπηρεσίας μέσω διαδικτύου  ή δικτύου κινητής σε συνδρομητική βάση εγγραφεί στην υπηρεσία CytavisionGo και δημιουργήσει λογαριασμό καταχωρώντας τα στοιχεία που του ζητούνται και που συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Συνδρομητή, το κινητό του τηλέφωνο, διεύθυνση διαμονής και ένα κωδικό πρόσβασης.
 • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί στο Συνδρομητή το όνομα χρήστη (username), ο οποίος σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασης αποτελούν τα στοιχεία που απαιτούνται για πρόσβαση στο λογαριασμό του Συνδρομητή και στην υπηρεσία CytavisionGo.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να επιλέγει κωδικό πρόσβασης που να του παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να τον προστατεύει από τυχόν υποκλοπές.
 • Ο Συνδρομητής ο οποίος δημιούργησε το λογαριασμό CytavisionGo και χρεώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα διαθέτει πρόσβαση και έχει τον έλεγχο του λογαριασμού CytavisionGo και των συσκευών που υποστηρίζουν CytavisionGo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, και είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα μέσω του λογαριασμού CytavisionGo. Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στο λογαριασμό (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβολών του λογαριασμού), ο Συνδρομητής πρέπει να εποπτεύει τις συσκευές που υποστηρίζουν CytavisionGo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε κανέναν το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας που σχετίζονται με το λογαριασμό.
 • Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στη Cyta.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα  να διακόψει ή να αναστείλει την υπηρεσία προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο τον Συνδρομητή, την υπηρεσία CytavisionGo ή τους συνεργάτες της από πλαστοπροσωπία ή άλλες απατηλές ενέργειες.

6. Υποστήριξη πελατών

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία CytavisionGo και τις λειτουργίες της είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Cyta.
 • Ο Συνδρομητής μπορεί να αποστείλει μήνυμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: techsupport@cyta.com.cy, enquiries@cyta.com.cy
 • Για τεχνική υποστήριξη ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επαφής Πελάτη τηλεφωνικώς στο 132 ή στο Facebook @cytaofficial ή στο Twitter @cytasupport ή μέσω Live Chat από τη σελίδα www.cyta.com.cy

7. Τερματισμός

 • Η Cyta δύναται να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την υπηρεσία σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάσει τους παρόντες όρους.

8. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Η Cyta θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας και επαλήθευσης της μόνιμης διαμονής του.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του.
 • Η Cyta θα αποστέλλει στον Συνδρομητή πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του (π.χ. αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του στη CytavisionGo.
 • Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Cyta βρίσκεται στο https://www.cyta.com.cy/privacy-policy.

9. Διάφορα

 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται όπως ο Συνδρομητής αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.ott.cytavision.com.cy.

 


Γ. Όροι Χρήσης υπηρεσίας CytavisionGo για κατανάλωση περιεχομένου υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής.

1. Γενικά

 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo. Η CytavisionGo, είναι εξατομικευμένη υπηρεσία που παρέχεται από τη Cyta (Cytavision) και παρέχει την ευχέρεια παρακολούθησης περιεχομένου σε κίνηση (ταινιών, θεματικών καναλιών και αθλητικών γεγονότων που μεταδίδονται μέσω streaming στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής (π.χ. mobile network 4G)) από συμβατούς πλοηγούς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές Αndroid και iOS ( tablets και smartphones), εντός και εκτός του μόνιμου χώρου διαμονής του Χρήστη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη διασυνοριακή φορητότητα ΕΕ 2017/1128 και παρέχει τις δυνατότητες και λειτουργίες της υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Για την πρόσβαση στη CytavisionGo, ο Χρήστης θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής.

2. Διαθέσιμες μέθοδοι πρόσβασης

 • Η υπηρεσία CytavisionGo παρέχεται ως αυτόνομη υπηρεσία μέσω διαδικτύου ή δικτύου κινητής στη βάση κατανάλωσης περιεχομένου κατά ζήτηση από διαδικτυακό ή Χρήστη μέσω δικτύου κινητής (εφ’ εξής «ο Χρήστης»). Το περιεχόμενο που προβάλλεται καθορίζεται από τη Cyta και γνωστοποιείται στον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας της Cyta στη διεύθυνση www.cyta.com.cy.
 • Η θέαση περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo είναι δυνατή μέσω των εφαρμογών CytavisionGo που φιλοξενούνται στο App Store και Google Store Play και μέσω της ιστοσελίδας https://tvgo.cyta.com.cy από συμβατούς πλοηγούς, όπως αναγράφονται στη σελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Η σύνδεση του Χρήστη για εγγραφή και για αγορά περιεχομένου κατά ζήτηση (με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας https://tvgo.cyta.com.cy από συμβατούς πλοηγούς, όπως αναγράφονται στη σελίδα https://www.cyta.com.cy/cytavision-go.
 • Η υπηρεσία CytavisionGo παρέχει τη δυνατότητα θέασης αριθμού ζωντανών γεγονότων και άλλου περιεχομένου που μεταδίδονται ζωντανά μέσω ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ή μέσω δικτύου κινητής, σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και εντός της ΕΕ υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή».
 • Η χρέωση της Υπηρεσίας είναι υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» (pay per view). Για να μπορέσει ο Χρήστης να παρακολουθήσει ένα ζωντανό γεγονός θα πρέπει να καταβάλει το σχετικό αντίτιμο του ζωντανού γεγονότος χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα.
 • Σημειώνεται ότι η χρέωση ανά ζωντανό γεγονός μπορεί να διαφέρει ανά ζωντανό γεγονός ή ανά δίκτυο πρόσβασης και αυτή θα ανακοινώνεται από τη Cyta πριν από την αγορά του εκάστοτε ζωντανού γεγονότος.

3. Χρέωση και ακύρωση

 • Για την εγγραφή Χρήστη στην υπηρεσία CytavisionGo για χρήση της αυτόνομης υπηρεσίας μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή», ο Χρήστης πρέπει να υποδείξει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
 • Ο Χρήστης της αυτόνομης υπηρεσίας μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» έχει τη δυνατότητα να τερματίσει το λογαριασμό του στη CytavisionGo ανά πάσα στιγμή.
 • Σε περίπτωση που η θέαση ζωντανού γεγονότος δεν είναι δυνατή λόγω τεχνικών περιορισμών που οφείλονται στη Cyta, η Cyta έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για τυχόν επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
 • Η Cyta ενδέχεται να διαφοροποιήσει την τιμή των ζωντανών γεγονότων υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» κατόπιν ενημέρωσης του Χρήστη.

4. Λειτουργία CytavisionGo

 • Η υπηρεσία CytavisionGo και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της υπηρεσίας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας CytavisionGo, παρέχεται στο Χρήστη περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και θέασης στην υπηρεσία CytavisionGo. Η δημόσια προβολή της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται.
 • Η προβολή του περιεχομένου CytavisionGo είναι δυνατή σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι αδειοδοτημένο το περιεχόμενο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/1128.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στην υπηρεσία CytavisionGo, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 • Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία είναι τρεις (3).
 • Ο μέγιστος αριθμός των συσκευών ταυτόχρονης θέασης είναι μόνο μία (1).
 • Το  περιεχόμενο και οι λειτουργίες της υπηρεσίας CytavisionGo επικαιροποιούνται τακτικά.
 • Ο Χρήστης αποδέχεται να μην αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, προβάλλει, παρουσιάζει, δημοσιεύει, αδειοδοτεί , δημιουργεί παράγωγο περιεχόμενο , προσφέρει προς πώληση ούτε να χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία CytavisionGo ή μέσω αυτής. Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται να μην παρακάμπτει, καταργεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, υποβαθμίζει ή αναστέλλει τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της υπηρεσίας CytavisionGo, να μην χρησιμοποιεί προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo, να μην προβαίνει σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας Cytavision, να μην εισάγει κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας CytavisionGo με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιεί μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεται να μην προβαίνει σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την υπηρεσία CytavisionGo, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, ενδέχεται η Cyta να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας CytavisionGo καθώς και να προβεί σε όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.
 • Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τοποθεσία του Χρήστη, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, η ταχύτητα της σύνδεσής στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής και οι δυνατότητες της συσκευής. Υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής είναι ο Χρήστης. Ο Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στο δικό του πάροχο για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το διαδίκτυο ή από το δίκτυο κινητής.
 • Το λογισμικό CytavisionGo επιτρέπει την προβολή περιεχομένου σε συσκευές που υποστηρίζουν το λογισμικό της υπηρεσίας CytavisionGo. Αυτό το λογισμικό καθώς και οι λειτουργίες και οι δυνατότητες τη υπηρεσίας CytavisionGo ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
 • Ο Χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις του λογισμικού της CytavisionGo.

5. Εγγραφή και Κωδικοί πρόσβασης για πρόσβαση στην υπηρεσία CytavisionGo

 • Για χρήση της υπηρεσίας απαιτείται όπως ο Χρήστης της αυτόνομης υπηρεσίας CytavisionGo μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής υπό μορφή «θέασης επί πληρωμή» εγγραφεί στην υπηρεσία και δημιουργήσει λογαριασμό καταχωρώντας τα στοιχεία που του ζητούνται και που συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Χρήστη, το κινητό του τηλέφωνο, τη διεύθυνση διαμονής και ένα κωδικό πρόσβασης.
 • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί στο Χρήστη το όνομα χρήστη (username), ο οποίος σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασης αποτελούν τα στοιχεία που απαιτούνται  για πρόσβαση στο λογαριασμό του Χρήστη και στην υπηρεσία CytavisionGo.
 • Ο Χρήστης οφείλει να επιλέγει κωδικό πρόσβασης που να του παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να τον προστατεύει από τυχόν υποκλοπές.
 • Ο Χρήστης ο οποίος δημιούργησε το λογαριασμό CytavisionGo και χρεώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα διαθέτει πρόσβαση και έχει τον έλεγχο του λογαριασμού CytavisionGo και των συσκευών που υποστηρίζουν CytavisionGo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, και είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα μέσω του λογαριασμού CytavisionGo. Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στο λογαριασμό (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβολών του λογαριασμού), ο Χρήστης πρέπει να εποπτεύει τις συσκευές που υποστηρίζουν CytavisionGo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε κανέναν το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας που σχετίζονται με το λογαριασμό.
 • Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στη Cyta.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα  να διακόψει ή να αναστείλει την υπηρεσία προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο τον Χρήστη, την υπηρεσία CytavisionGo ή τους συνεργάτες της από πλαστοπροσωπία ή άλλες απατηλές ενέργειες.

6. Υποστήριξη πελατών

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία CytavisionGo και στις λειτουργίες στις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα στις Cyta.
 • Ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει μήνυμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: techsupport@cyta.com.cy, enquiries@cyta.com.cy
 • Για τεχνική υποστήριξη ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επαφής Πελάτη τηλεφωνικώς στο 132 ή στο Facebook @cytaofficial ή στο Twitter @cytasupport ή μέσω Live Chat από τη σελίδα www.cyta.com.cy

7. Τερματισμός

 • Η Cyta δύναται να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την υπηρεσία σε περίπτωση που ο Χρήστης  παραβιάσει τους παρόντες όρους.

8. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Η Cyta θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας και επαλήθευσης της μόνιμης διαμονής του Χρήστη.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του λογαριασμού CytavisionGo του Χρήστη.
 • Η Cyta θα αποστέλλει στον Χρήστη πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του (π.χ. αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του στη CytavisionGo.
 • Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Cyta βρίσκεται στο https://www.cyta.com.cy/privacy-policy.

9. Διάφορα

 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται όπως ο Χρήστη αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://tvgo.cyta.com.cy.