Κάθετοι Τομείς Ανάπτυξης

Η καινοτομία και η δραστηριοποίηση σε νέους τομείς αποτελεί πυλώνα στρατηγικής των πρωτοπόρων επιχειρήσεων που επιδιώκουν αειφόρο ανάπτυξη. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της αξίας οργανισμών, όπως η Cyta, που διανύουν ένα μεταβατικό στάδιο, αντιμετωπίζοντας σειρά προκλήσεων. Μία από τις προκλήσεις είναι η μείωση των εσόδων από την ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων (social media) και των Over-the-Top Application (OTT), σε βάρος των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η Cyta έχει αναγνωρίσει την πρόκληση αυτή και εξετάζει τη δραστηριοποίησή της σε νέους τομείς καθώς και την παροχή νέων υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με τις παραδοσιακές υπηρεσίες της. Ως εκ τούτου συνεργάζεται συχνά με προμηθευτές που παρέχουν έτοιμες λύσεις και με μοντέλα διαμοιρασμού εσόδων, ώστε να περιορίζονται οι αρχικές επενδύσεις.

Με την ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριοποίησης και την εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών, διασφαλίζονται εναλλακτικές πηγές εσόδων για τον Οργανισμό.

Τέτοιοι τομείς είναι για παράδειγμα, η ηλεκτρονική υγεία (e-health), το ηλεκτρονικό εμπόριο (Mobile Commerce), οι πληρωμές μέσω κινητού (Mobile payments), η εισαγωγή έξυπνων εφαρμογών για την κτηματαγορά και τη Ναυτιλία.