Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2018

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 24/2018

Η Cyta εφαρμόζει το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η Cyta, ως ο πρωτοπόρος οργανισμός τεχνολογίας στην Κύπρο, με σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους πελάτες της που διαχρονικά την εμπιστεύονται, εφαρμόζει το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ο Κανονισμός, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σήμερα, 25 Μαΐου 2018, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει το νέο νομικό πλαίσιο για την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων και τα θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Παράλληλα, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις  προς υιοθέτηση αυστηρών διαδικασιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, χρησιμοποιούν, διανέμουν και εν γένει επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όλων των Ευρωπαίων Πολιτών, ανεξαρτήτως της χώρας διαμονής τους.

Ήδη η Cyta, δίνοντας διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων των πελατών της, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση του πολύ αυστηρού διεθνούς προτύπου ασφάλειας, ISO27001, για δύο από τα μεγαλύτερα Κέντρα Δεδομένων επιπέδου TIER III, που παρέχουν γεωγραφική εφεδρεία και διαθέτει επίσης, λεπτομερείς διαδικασίες συστημάτων ασφάλειας. Η εφαρμογή του Κανονισμού GDPR από τη Cyta αποδεικνύει εκ νέου τη δέσμευσή της για διασφάλιση των δεδομένων των συνδρομητών της, αποτελεί εξέλιξη στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες της και συντείνει στην ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Cyta και της Κυπριακής κοινωνίας. 

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

25 Μαΐου 2018

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy