Η Cyta στηρίζει το Microsoft Innovation Center

Ενδοεπιχειρηματικότητα: Eπιλογή ανάπτυξης

Ο όρος Ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship) έχει εισβάλει πρόσφατα στη ζωή διαφόρων οργανισμών και εταιρειών. Αναφέρεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά ατόμων εντός ενός μεγαλύτερου και εδραιωμένου οργανισμού και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται (πόροι, εργαλεία, κίνητρα, εκπαίδευση), με στόχο να γίνουν οι απαραίτητες δράσεις για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Βασική παράμετρος είναι η δυνατότητα μετατροπής τους σε νεοφυείς εταιρίες (startups).

Οι παγκόσμιες επιχειρηματικές τάσεις έχουν πρόσφατα δείξει ότι η Ενδοεπιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως βασικός τομέας, και πλέον συμπεριλαμβάνεται στην στρατηγική κάθε οργανισμού που θέλει να έχει μία βιώσιμη πορεία για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη. Αποτελεί ένα όχημα για οργανική και ψηφιακή μεταμόρφωση, και μια μέθοδο για αύξηση της δέσμευσης του προσωπικού και της στήριξης της ανάπτυξης του ταλέντου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Cyta, μέσω του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών το οποίο δημιούργησε ειδικά με στόχο τη μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες και την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών εσόδων, εφάρμοσε δραστηριότητες ανάπτυξης και εφαρμογής προγράμματος ενδοεπιχειρηματικότητας και επενδύσεων σε καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες (start-ups). Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2016, εφαρμόστηκε πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας για το προσωπικό του οργανισμού με συγκεκριμένα στάδια, χρονοδιάγραμματα και κίνητρα.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος είκοσι (20) στελέχη του οργανισμού, με ανάλογα χαρακτηριστικά και ικανότητες (ανήσυχα άτομα με επαναστατικό προσανατολισμό και που δεν ικανοποιούνται με το status quo, πάθος και επιθυμία για δημιουργία), καθώς και δέκα (10) εξωτερικοί συνεργάτες μεταξύ των οποίων, καθηγητές πανεπιστημίων, φοιτητές, ιατροί κι επιχειρηματίες.

Μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους και συνεχούς  καθοδήγησης, η οποία διήρκησε τρεις (3) περίπου μήνες, οι πέντε (5) ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατέληξαν σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρηματικών προτάσεων, τις οποίες παρουσίασαν  στη Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού, για λήψη αποφάσεων σε σχέση με την προοπτική υλοποίησης τους.

Είναι λοιπόν πεποίθηση μας, ότι  τόσο η Cyta, όσο και όλες οι Κυπριακές εταιρίες που διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ταλαντούχα στελέχη, μπορούν εφαρμόζοντας προγράμματα Ενδοεπιχειρηματικότητας να οδηγηθούν προς μια επιτυχημένη πορεία τόσο στην Κυπριακή, όσο και στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά.

Με αφορμή την επιτυχία του προγράμματος, η Cyta σε συνεργασία με το Microsoft Innovation Center, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Microsoft, διοργανώνουν παγκύπρια σεμινάρια για προώθηση της Ενδοεπιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική προσέγγιση όσο και πρακτικές εφαρμογές και διαλέξεις σχετικά με τις εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε διευθυντές και προϊστάμενους οργανισμών και εταιρειών, και στοχεύουν στη δημιουργία εσωτερικής κουλτούρας, ξεκινώντας από τη Διοίκηση. Διακεκριμένοι καθηγητές και συντονιστές από το πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας της Cyta, θα εστιάσουν στην προώθηση της ιδέας και σε πρακτικές εφαρμογές σε εικονικό περιβάλλον.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, στη Λευκωσία, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διογένους 6, Έγκωμη, Τηλ: 22713000). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Microsoft Innovation Center από τις 10 μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου, στο τηλέφωνο 22713000 ή στο v.constantinidou@euc.ac.cy.

Η Cyta αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Microsoft Innovation Center, και συμβάλλει στην προσπάθεια ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με σειρά δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. 

1η Ομάδα Ενδοεπιχειρηματικότητας Cyta