• Άλλαξε γλώσσα

  • Μηνιαία συνδρομή RED
Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραγγελίας (= “Η Υπηρεσία”) παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να παραγγέλλουν ηλεκτρονικά, επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, να λαμβάνουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, να ενημερώνονται για τα τέλη κλήσεων και να επικοινωνούν με την Cyta.

1.1 Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

2. Καταχώρηση Παραγγελίας

Οι συνδρομητές θα μπορούν να καταχωρούν παραγγελίες με τη συμπλήρωση αίτησης η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και θα μπορούν να παρακολουθούν τη παραγγελία τους με τον “αριθμό αναφοράς” που θα τους παραχωρείται από την Cyta.

3. Υποχρεώσεις Συνδρομητών

3.1 Οι συνδρομητές θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις οι οποίες συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας.

3.2 Η Υπηρεσία καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται, θα πρέπει να είναι σύμφωνα και να συνάδουν με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον περί Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμο και τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμούς. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του όρου αυτού, απαγορεύονται οποιεσδήποτε πράξεις που περιέχουν οτιδήποτε που:

(α) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κράτους και/ή τη Δημόσια τάξη και/ή αντίκειται στους κείμενους Νόμους ή τα χρηστά ήθη,
(β) παρενοχλεί πρόσωπα,
(γ) αποτελεί χρήση των μέσων τηλεπικοινωνίας κατά τρόπο μη σύμφωνο προς τον προορισμό τους,
(δ) είναι ενάντια στο Νόμο ή παραλείπει οτιδήποτε απαιτεί ο Νόμος,
(ε) συνιστά ποινικό αδίκημα ή προτροπή για διάπραξη ποινικού αδικήματος,
(στ) συνιστά αστικό αδίκημα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή προτροπή για διάπραξη αστικού αδικήματος,
(ζ) είναι ανήθικου περιεχομένου ή προτρέπει ανήθικη συμπεριφορά ή είναι ερωτικής φύσης ή περιεχομένου,
(η) προσβάλλει την πίστη και/ή τις αρχές και/ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις οποιουδήποτε ατόμου,
(θ) επεμβαίνει στα συνταγματικά δικαιώματα του ατόμου,
(ι) παραβλάπτει το καλό όνομα της Cyta,
(ια) προάγει ή εκφράζει ρατσιστικές ή σεξουαλικές ή άλλες διακρίσεις,
(ιβ) αναφέρεται σε δραστηριότητες επωνύμων προσώπων ή υπονοεί συγκεκριμένα πρόσωπα ανωνύμως χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους ή επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε ατόμου,
(ιγ) προτρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο να ασχοληθεί με επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσει επικίνδυνες ουσίες.

4. Προστασία Δεδομένων

Η Cyta αναλαμβάνει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών τα οποία καταχωρούνται ή μεταφέρονται μέσω της Υπηρεσίας και δεσμεύεται να τηρεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας της Cyta.

5. Αποκλεισμός Ευθύνης

5.1 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με την Υπηρεσία ή τη χρήση της. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα πιο πάνω.

5.2 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς η οποία προκύπτει από:

(α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.
(β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται από την Υπηρεσία.
(γ) Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή αξίωση δεδομένων.
(δ) Απαιτήσεις που συνδέονται με τη χρήση του λογισμικού.

5.3 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη παροχή ή καθυστέρηση παροχής προϊόντων ή Υπηρεσιών η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνδρομητές παρείχαν στην Cyta ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή/και στοιχεία, για την ορθότητα των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συνδρομητές.

6. Αποζημιώσεις

Ο Συνδρομητής θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την Cyta και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από τη χρήση των Υπηρεσιών ή άλλως πως από τη χρήση των λογισμικών ή το περιεχόμενο των πληροφοριών ή διαφημίσεων.

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η Cyta θα ειδοποιεί το Συνδρομητή αμέσως περί της έγερσης οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της και θα παρέχει στο Συνδρομητή κάθε ευκαιρία και βοήθεια στην υπεράσπιση της απαίτησης και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του Συνδρομητή, εκτός εάν ο Συνδρομητής αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή του.

7. Εγγυήσεις

Η Cyta δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, περιλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης σε, οποιαδήποτε εξυπακουόμενη εγγύηση για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, η Cyta δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη ή ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή τοποθεσία.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

8.1 Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας περιέχει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα.

8.2 Οι συνδρομητές/χρήστες δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, ή διαθέτουν με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή να δημιουργούν προϊόντα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της Cyta ή οποιουδήποτε εκδότη του περιεχόμενου.

9. Τροποποίηση - Διακοπή

9.1 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά την Υπηρεσία.

9.2 Νοείται ότι η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων παροχής της Υπηρεσίας.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ebill

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία ebill (= η Υπηρεσία) παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες συνδρομητικών υπηρεσιών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) για διαχείριση των λογαριασμών τους ηλεκτρονικά μέσα από το διαδίκτυο για όλες τις υπηρεσίες που τους παρέχει η Cyta. 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 Η πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που του παρέχει η Cyta. Με την υποβολή της αίτησής του για παροχή της υπηρεσίας ο Συνδρομητής λαμβάνει τον κωδικό πρόσβασης του ταχυδρομικώς. Ο κωδικός αυτός απαιτείται να μεταβληθεί από τον Συνδρομητή άμεσα με την πρώτη χρήση της υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτού του κωδικού. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται και δεν είναι εμπορεύσιμος.

2.2 Ο Συνδρομητής πρέπει να ειδοποιεί τη Cyta σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση ή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1 Οι Συνδρομητές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για να διενεργούν τα πιο κάτω:

(α) Μετάδοση και/ή μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, υβριστικό, βίαιο, ενοχλητικό, δυσφημιστικό ή το οποίο αποτελεί λίβελο, ή απάτη, πορνογραφικό, άσεμνο, το οποίο παραβιάζει τον ιδιωτικό βίο ενός προσώπου ή είναι απρεπές ή ακατάλληλο με οποιοδήποτε τρόπο.
(β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την ανικανότητα.
(γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο
(δ) Παράβαση της πατέντας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας ή εμπορικού μυστικού ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου.
(ε) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή έλεγχο προσωπικών δεδομένων που αφορούν τρίτους.
(στ) Παράβαση του Συντάγματος ή οποιουδήποτε Νόμου η διεθνούς Συνθήκης η οποία εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.1 Οι Συνδρομητές θα κληθούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας σχετική αίτηση. Σε τέτοια περίπτωση, θα τους ζητηθεί να δώσουν κάποιες πληροφορίες όπως όνομα, αριθμό πελάτη, αριθμό ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι συνδρομητές έχουν υποχρέωση να παρέχουν αληθείς, έγκυρες, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπο τους.

Εάν η Cyta έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ανελλιπείς, θα έχει το δικαίωμα να μη δημιουργήσει, ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή, χωρίς προειδοποίηση.

4.2 Η Cyta θα λάβει τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Συνδρομητών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία δίδονται κατά την εγγραφή, θα προστατεύονται και δεν θα μεταδίδονται σε τρίτους. Δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν ταυτότητα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία δεν θα αποκαλύπτονται ή μεταβιβάζονται από τη Cyta σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των Συνδρομητών.

4.3 Η Cyta μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες και στοιχεία εάν αυτό απαιτείται από νόμο, ή από απόφαση Δικαστηρίου ή αρμόδιας Αρχής.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι Συνδρομητές θα αποζημιώσουν και θα τηρούν αβλαβή και κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και μετά τη διακοπή της, τη Cyta, τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, μετόχους, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πληρεξούσιους, διαδόχους της, από κάθε αίτημα, αγωγή ή βάση αγωγής, απώλεια ευθύνης, κόστος και έξοδα, περιλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων, τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσίας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η Cyta (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων και υπαλλήλων της), δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς η οποία προκύπτει από:

(α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.
(β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίνεται πρόσβαση από την Υπηρεσία.
(γ) Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή τροποποίηση δεδομένων
(δ) Απαιτήσεις που συνδέονται με τη χρήση του λογισμικού.
(ε) Παράβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου οποιασδήποτε φύσεως, η οποία πραγματοποιείται ή γίνεται απόπειρα να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας
(ζ) Διακοπή της υπηρεσίας ή αποσύνδεση των Συνδρομητών

6.2 Η Cyta δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσβασης στην Υπηρεσία συνεπεία χρήσης του κωδικού πρόσβασης του Συνδρομητή χωρίς εξουσιοδότηση ή κατόπιν απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης του Συνδρομητή.

6.3 Η Cyta δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους, ή οποία μπορεί τυχόν να προκληθεί από την μεταφορά περιεχομένου ή πρόσβαση στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

6.4 Η Cyta δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, περιλαμβανομένης της εξυπακουόμενης εγγύησης για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, η Cyta δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς διακοπή, έγκαιρα, ασφαλισμένα και χωρίς λάθη ή ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή τοποθεσία.

6.5 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιφρόνηση Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή γίνεται απόπειρα να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας.

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.1 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να:

(α) Διακόψει, αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την Υπηρεσία, ή το λογαριασμό του Συνδρομητή (περιλαμβανόμενου του κωδικού πρόσβασης), ή να αποκλείσει ή αρνηθεί η διακόψει τη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία.
(β) Τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Παροχής της Υπηρεσίας.

8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας περιέχει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, πατέντες ή άλλα δικαιώματα.

8.2 Οι Συνδρομητές δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διαθέτουν με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή να δημιουργούν προϊόντα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της Cyta.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ CYTAMOBILE-VODAFONE

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες («οι Υπηρεσίες») στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας («η Ιστοσελίδα»). Με τη χρήση των Υπηρεσιών ο χρήστης αποδέχεται ότι θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Cyta.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1 Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να εγγραφούν σε κάποιες Υπηρεσίες με τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής η οποία βρίσκεται στην Ιστοσελίδα. Σε τέτοια περίπτωση θα τους ζητηθεί να δώσουν κάποια στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες. Οι χρήστες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.

2.2 Σε περίπτωση που η Cyta (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων και υπαλλήλων της), έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλείπεις, η Cyta θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη ή να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

2.3 Στους χρήστες θα δοθεί ή θα ζητηθεί κατά την εγγραφή να επιλέξουν ένα κωδικό πρόσβασης – ή και όνομα χρήστη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μεταβιβάζονται και δεν είναι εμπορεύσιμοι. Η Cyta δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση των Υπηρεσιών χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση του κωδικού πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση.

2.4 Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη χωρίς εξουσιοδότηση, οι χρήστες οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Cyta.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, μηνύματα ή άλλο υλικό το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών. Η Cyta δεν θα εποπτεύει το περιεχόμενο το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Η Cyta δεν είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα του περιεχομένου το οποίο μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών.

3.2 Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για:

α) Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, πορνογραφικό, απρεπές, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλο.
β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένου αλλά μη περιοριζόμενου σε, ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
ε) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου ή και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το σήμα Υπηρεσίας, το εμπορικό μυστικό, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
στ) Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.
ζ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
η) Μετάδοση, διαφήμιση ή προσφορά για πώληση ή προώθηση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς την εξουσιοδότηση της Cyta.
θ) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, τα οποία εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3.3. Η Cyta επιφυλάσσει το δικαίωμα να εμποδίσει ή αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου 3.

4. ΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι χρήστες συμφωνούν ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχτεί τις τιμές όπως αυτές παρουσιάζονται στο μηνιαίο τιμολογιακό πλάνο ή τις τιμές του soeasy.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι χρήστες θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν ανέπαφη κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας αυτής και μετά τον τερματισμό της, την Cyta, τις θυγατρικές της εταιρείες, τους μετόχους της, τους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, διαδόχους από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή βάσεις αγωγών, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, τα οποία απαιτούνται από ή προκαλούνται σε τρίτα πρόσωπα και τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Η Cyta θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία παρέχονται κατά την εγγραφή θα προστατεύονται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Cyta.

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.1 H ATHK διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία να:

α) Αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις Υπηρεσίες ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη (περιλαμβανομένων του κωδικού χρήστη και του ονόματος χρήστη) ή να παρεμποδίσει τη χρήση ή να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

β) Αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο τοποθετείται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε, παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων.

7.2 Η Cyta μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούνται εντός μίας λογικής περιόδου.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1 Η Cyta δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης, ή άλλης ζημιάς η οποία προκαλείται από:

α) Τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών.
β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.
γ) Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή μετατροπή δεδομένων.
δ) Αιτήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού.
ε) Προσβολή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, οποιασδήποτε φύσης τα οποία πραγματοποιούνται ή αποπειρόνται να πραγματοποιηθούν μέσω των Υπηρεσιών.
στ) Διακοπή των Υπηρεσιών ή διακοπή των χρηστών.
ζ) Πληρωμές ή λανθασμένες πληρωμές.

8.2 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία προκύπτουν από την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της περαιτέρω μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών στον παραλήπτη μιας ζητηθείσας υπηρεσίας ή τη μερική ή ολική απώλεια ή λανθασμένη αποστολή ή τη μη αποστολή αυτών.

8.3 Η Cyta είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, μηνύματα ή άλλο υλικό το οποίο φυλάσσεται ή μεταβιβάζεται μέσω των εξουσιών. Η Cyta δεν εποπτεύει το περιεχόμενο στο οποίο αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσω των Υπηρεσιών και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα, ή ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύεται ή μεταφέρεται ή στο οποίο δίνεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.

8.4 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, εμπορικές συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο παρέχεται στις Υπηρεσίες από τρίτα πρόσωπα ή άλλα αιτήματα τα οποία συνδέονται ή προκύπτουν από τα πιο πάνω.

8.5 Η Cyta δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις είτε ρητές είτε εξυπακούμενες, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε, εξυπακούμενες εγγυήσεις, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, οι οποίες με την παρούσα αποκλείονται. Συγκεκριμένα και χωρίς περιορισμό, η Cyta δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρες, ασφαλισμένες ή χωρίς λάθη ή ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

8.6 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντων ή Υπηρεσιών αναφορικά με την προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή πατεντών ή για παρακοή διατάγματος Δικαστηρίου ή την προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή την παράβαση συμβολαίου ή αστικό αδίκημα ή άλλη προσβολή ή παράβαση δικαιώματος ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπήρατε να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών.

9. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και το λογισμικό το οποίο συνδέεται με τις Υπηρεσίες και όλο το υλικό ή περιεχόμενο, περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από συγγραφικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα Υπηρεσιών, πατέντες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διαθέτουν, εκμεταλλεύονται εμπορικά ή να δημιουργούν παράγωγα έργα από τα πιο πάνω χωρίς τη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta ή του εκδότη αυτού του περιεχομένου.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από Κυπριακό Δίκαιο.