Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Πληροφορίες για το Νέο Πλαίσιο Πολιτικής

 • Τι πρέπει να
  γνωρίζεις
 • Στόχοι έμμεσης
  διαφήμισης
 • Πλαίσια πολιτικής
  έμμεσης διαφήμισης

Χορηγία – Ορισμός:

«Η λέξη χορηγία αναφέρεται στην επαγγελματική σχέση μεταξύ ενός παροχέα χρημάτων, πόρων ή υπηρεσιών και ενός ατόμου, εκδήλωσης ή ενός οργανισμού, που προσφέρει, ως αντάλλαγμα, δικαιώματα και συσχετισμό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική αξιοποίηση.»
BDS Sponsorship

«Η καταβολή χρημάτων για πραγματοποίηση ενός έργου ή σκοπού με ουσιαστικό στόχο τη διαφήμιση και προβολή αυτού που προσφέρει τα χρήματα.»
Γ. Μπαμπινιώτη-Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας


Τι μπορεί να πετύχει η χορηγία για το χορηγό

 • Επίγνωση (awareness) του μηνύματος που θέλει να στείλει ο χορηγός στο κοινό του
 • Ενίσχυση της μάρκας ή/και του εταιρικού του προφίλ
 • Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με το κοινωνικό σύνολο
 • Ευκαιρία για εμπορική προώθηση
 • Ευκαιρία για λανσάρισμα νέων προϊόντων
 • Ευκαιρία για δειγματοληψία (sampling) / έκθεση νέων ή και υφιστάμενων προϊόντων
 • Διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό


Διαχείριση έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών) Cyta

Η Cyta διαχωρίζει την έμμεση διαφήμισή της σε:

 • Διαχρονική:
  Έργα τα οποία έχουν απτό χαρακτήρα και παραμένουν ή/και χρησιμοποιούνται μεσοπρόθεσμα και διασφαλίζουν διαχρονική προβολή της Cyta (π.χ μια πενταετία) και περιλαμβάνουν: έργα υποδομής, εξοπλισμό, σχεδιασμό ιστοσελίδων ενημέρωσης, κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του Οργανισμού, ερευνητικά έργα κ.α.
 • Αναλώσιμη:
  Έργα μικρής διάρκειας, όπως διοργανώσεις / εκδηλώσεις, παραστάσεις / συναυλίες, συνέδρια.

Κατηγορίες χορηγιών Cyta

 • Καταβολή χρηματικού ποσού σε χορηγούμενο
 • Παροχή υπηρεσιών σε χορηγούμενο
 • Καταβολή χρηματικού ποσού σε συνδυασμό με παροχή υπηρεσιών σε χορηγούμενο


Τι δεν αποτελεί χορηγία

 • Η καταχώρηση διαφημίσεων που δεν παρέχεται σε συνδυασμό με οτιδήποτε από τα πιο πάνω (που αποτελούν παραδείγματα χορηγίας), δεν θεωρείται χορηγία, αλλά απλή διαφήμιση.
 • Η παροχή στήριξης μέσω αγοράς εισιτηρίων ή αντιτύπων δίσκων, ταινιών, βιβλίων κτλ, όπως:
  • η αγορά κάποιων προϊόντων από τον Οργανισμό, χωρίς να παίρνει ως αντάλλαγμα οποιαδήποτε προβολή,
  • η εξασφάλιση αντικειμένων για διάθεση σε πελάτες ή τρίτους, στα οποία τοποθετεί το λογότυπό του ή το λογότυπο κάποιας Υπηρεσίας του και
  • η απλή αγορά προϊόντων από τρίτους, τα οποία διατίθενται για προβολή του Οργανισμού (π.χ. σκίαστρα αυτοκινήτων με λογότυπο Cyta).
 • Η φιλανθρωπία:
  Με βάση το νομικό της πλαίσιο, η Cyta δεν μπορεί να προχωρεί σε βοήθεια τρίτων με την καταβολή χρηματικού ποσού υπό την έννοια της φιλανθρωπίας. Μπορεί να στηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κυρίως μέσω της παραχώρησης υπηρεσιών, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις προβολής που αναφέρονται πιο πάνω και εφόσον το γεγονός συνάδει με τους στόχους του Οργανισμού.


Προϋποθέσεις αντισταθμιστικών οφελών

Προϋπόθεση για χορηγία από τη Cyta, είναι να της δίδεται ως αντάλλαγμα προβολή ως χορηγού, υποστηρικτή ή άλλως πως, μέσω ενός ή και περισσότερων από τα πιο κάτω:

 • διαφημιστικής εκστρατείας στα ΜΜΕ
 • εφαρμογής του λογότυπου της Cyta σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του έργου, π.χ.:
  - προσκλήσεις
  - εισιτήρια
  - πρόγραμμα εκδήλωσης
  - αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες, κ.ά.
 • αναφορών στη χορηγία της Cyta σε:
  - δελτία τύπου
  - συνεντεύξεις / άρθρα στα ΜΜΕ
 • προβολής της χορηγίας της Cyta με αναφορές, ευχαριστίες, παρουσία εκπροσώπου του Οργανισμού σε σχετική με τη διοργάνωση δημοσιογραφική διάσκεψη κ.ά.
 • συμμετοχής του Οργανισμού στη διοργάνωση με παρουσία / έκθεση των Υπηρεσιών του στο χώρο της ή και παράλληλη διεξαγωγή επιπρόσθετων σχετικών ενεργειών εκ μέρους της Cyta
 • χρήσης της εικόνας ή/και του ονόματος του χορηγούμενου ατόμου/ οργανισμού/ διοργάνωσης για σκοπούς προώθησης του εταιρικού προφίλ της Cyta
 • παραχώρησης αριθμού εισιτηριών
 • άλλων ενεργειών που συμβάλλουν στην προβολή της Cyta.

Στην εξέταση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη ως βασικό κριτήριο το κατά πόσο τα έργα που υποβάλ-λονται προωθούν τους στόχους πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Cyta, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Έμφαση στους τομείς Τεχνολογίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, ως βασικούς τομείς επικέντρωσης των προσπαθειών έμμεσης διαφήμισης του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι η Cyta δεν θα προβαίνει σε χορηγία σχολικών πρωτοβουλιών ή/και σχολικών δραστηριοτήτων. Ο Οργανισμός στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Παιδεία μέσω άλλων ενεργειών μεγαλύτερης εμβέλειας, που πραγματοποιούνται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και άλλων που συνήθως καλύπτουν τον τομέα της Παιδείας στο σύνολό της.

 • Έμφαση σε δυναμικά έργα μεγάλης εμβέλειας, με στόχο την εντονότερη αναμνησιμότητά τους από το ευρύτερο κοινό.
 • Έμφαση σε έργα που να δικαιολογούν επιπρόσθετες ενέργειες προβολής από τον Οργανισμό προς περαιτέρω ταύτισή του με τους πιο πάνω τομείς ενδιαφέροντός του.
 • Επιλογή έργων των οποίων τα αντισταθμιστικά οφέλη προβολής που προσφέρονται στη Cyta (όπως διαφημιστική προβολή, προβολή λογοτύπου, τυχόν εισιτήρια κτλ) είναι ανάλογα του ύψους της χορηγίας της και τουλάχιστον ίσης αξίας με τους άλλους χορηγούς ανάλογης εμπλοκής.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της εμπλοκής (χρηματικής ή άλλης) του κάθε χορηγού.

1. Πρωτοβουλίες σχολείων και ενδοσχολικών δραστηριοτήτων

 • Η Cyta δεν στηρίζει οποιεσδήποτε σχολικές δραστηριότητες. Στηρίζει την Παιδεία γενικότερα, μέσω ενεργειών μεγαλύτερης εμβέλειας, που πραγματοποιούνται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και συνήθως καλύπτουν τον τομέα της Παιδείας στο σύνολό της.

2. Παραστάσεις / συναυλίες καλλιτεχνών

 • Αξιολογούνται μόνο εάν πρόκειται για παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν Κύπριοι συντελεστές και συνάδουν με το εταιρικό προφίλ του Οργανισμού
  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις καλλιτεχνών που έχουν ταυτιστεί με την εικόνα του Οργανισμού ή προϊόντων ή υπηρεσιών του.
 • Θεατρικές παραστάσεις δεν στηρίζονται και κατά συνέπεια δεν εξετάζονται.

3. Συνέδρια

 • Η Cyta εξετάζει την πιθανότητα οικονομικής στήριξης συνεδρίων, σε περιπτώσεις που αφορούν στο πεδίο δράσης του Οργανισμού ή/και εξυπηρετούν την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων μόνο, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν έντυπο.
 • Συνέδρια που δεν συγκαταλέγονται στις πιο πάνω κατηγορίες, εξετάζονται μόνο για παροχή υπηρεσιών της Cyta, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί από τους διοργανωτές άδεια του εκάστοτε χώρου διοργάνωσης (π.χ. ξενοδοχείου)

4. Δωρεές / εισφορές / αγορά λαχνών για φιλανθρωπικούς σκοπούς

 • Η Cyta δεν προβαίνει σε δωρεές / εισφορές / αγορά λαχνών για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς, αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της.

5. Η Cyta δεν προβαίνει σε χορηγία των ακόλουθων εκδηλώσεων / διοργανώσεων και τυχόν σχετικές αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα εξετάζονται:

 • Εκδηλώσεις που σχετίζονται ή έχουν οποιαδήποτε αναφορά στα ναρκωτικά
 • Εκδηλώσεις/παραστάσεις σχολών χορού / γυμναστικής / αθλοπαιδιών
 • Χορηγίες βιβλίων, δίσκων και εντύπων
 • Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επιδείξεις μόδας, χοροεσπερίδες, τέϊα
 • Εικαστικές εκθέσεις καλλιτεχνών
 • Επιδείξεις ζώων
 • Αποστολές ατόμων ή ομάδων ατόμων στο εξωτερικό
 • Ανεγέρσεις μνημείων

6. H Cyta δεν προβαίνει σε χορηγία ατόμων ή ατομικών δραστηριοτήτων.

Νοείται ότι:
(α) σε περίπτωση θετικής απάντησης της Cyta, τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα αποκομίσει από τη χορηγία (όπως προβολή, τυχόν εισιτήρια κλπ) θα είναι ανάλογα του ύψους της χορηγίας της και τουλάχιστον ίσης αξίας με τους άλλους χορηγούς ανάλογης εμπλοκής. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της εμπλοκής (χρηματικής ή άλλης) του κάθε χορηγού.

(β) η Cyta δεν συμμετέχει σε έργα στα οποία εμπλέκονται εταιρείες ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς όπως και αυτή.

Feedback