Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προκήρυξη Θέσεων ΕργασίαςΗ Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.
Τεχνικοί 3ης Τάξης (Αρ. Προκήρυξης: 6/2019)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν οκτώ (8) θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακής φοίτησης επιπέδου ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ στον κλάδο Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Δικτύων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα στους πιο πάνω κλάδους, αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης μόνο.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Συμβούλων πωλήσεων/εξυπηρέτησης επιχειρηματικών πελατών
  Διαχείριση συγκεκριμένου πελατολογίου επιχειρηματικών πελατών - παρακολούθηση και διερεύνηση των επιχειρησιακών αναγκών τους για θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθημερινή επικοινωνία/συναντήσεις με πελάτες, διαχείριση αιτημάτων πελατών, ετοιμασία/παρουσίαση προσφορών με λύσεις προσαρμοσμένες στις επιχειρησιακές ανάγκες του πελάτη, με στόχο την ολοκλήρωση της πώλησης και επίτευξη της βέλτιστης εμπειρίας πελάτη,
  ή
  Τεχνικών δικτύων
  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διαχείριση και συντήρηση τηλεπικοινωνιών δικτύων, διαχείριση βλαβών δικτύου, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης δικτύων, τεχνική υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών πελατών,
  και
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Cyta Γενικούς Κανονισμούς.

Ωράριο Εργασίας

 • Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.
 • Αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας, το ωράριο μπορεί να περιλαμβάνει:
  • εργασία με σύστημα βάρδιας σε 24ωρη βάση (εξαήμερο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας με εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και Αργίες),
  • πενθήμερο ωράριο εργασίας περιλαμβανομένου και του Σαββάτου.
Τεχνικοί 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 7/2019)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν δεκαεπτά (17) θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακής φοίτησης επιπέδου ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ στον κλάδο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Πληροφορικής ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα στον πιο πάνω κλάδο, αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης μόνο.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών και συγγραφή σχετικών προδιαγραφών για ανάπτυξη συστημάτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές συστημάτων ή υποσυστημάτων Πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου.
 • Επεξεργασία βάσεων δεδομένων.
 • Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία μοντέλων επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών με ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων (Business Process Engineering & Systems Integration).
 • Συμμετοχή στην ανάλυση, τεχνικό σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών πληροφορικής.
 • Διαχείριση Κέντρων Δεδομένων, ενεργού εξοπλισμού, πλατφόρμων νοητών εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, λογισμικών εφαρμογών, συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας, συστημάτων παρακολούθησης και ασφάλειας συστημάτων.
 • Παροχή δευτεροβάθμιας υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής/πλατφόρμων.
 • Λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα ανάλυσης δικτυακής κίνησης για εντοπισμό επιθέσεων, συστήματα ελέγχου προσβάσεων, συστήματα συλλογής αρχείων ιχνηλασιμότητας, υπηρέτες Windows και Linux, κλπ.
 • Παρακολούθηση των παραπάνω συστημάτων ασφάλειας, εξαγωγή πληροφοριών και δημιουργία εκθέσεων για σκοπούς διερεύνησης και επίλυσης περιστατικών ασφάλειας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, εφαρμογή και περιοδική θεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Παροχή πρωτοβάθμιας υποστήριξης σε λειτουργικά συστήματα υπολογιστών γραφείου/ λογισμικά γραφείου/εξοπλισμό πληροφορικής και περιφερειακό εξοπλισμό.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού της Cyta.

Ωράριο Εργασίας

 • Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.


Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα για όλες τις πιο πάνω θέσεις κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά.

Απολαβές/ Ωφελήματα

 • Μισθολογικές Κλίμακες: Β5-Β7-Β8-Β9.
 • Σημερινός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €1.213,59.
 • 13ος μισθός, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.ά.
 • Δυνατότητα παραχώρησης εφάπαξ ποσού, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα που κατέχει ή θα αποκτήσει ο/η διοριζόμενος/η και που είναι σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.
 • Για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ταμείου Προνοίας, παροχές Ταμείου Προνοίας κατά την αποχώρηση/αφυπηρέτηση, με βάση το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας του Μόνιμου Προσωπικού.

Γενικές Προϋποθέσεις

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Κάτοχος άδειας οδηγού.
 • Επιτυχία σε γραπτές και συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις της Cyta.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν με στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά την γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και η απαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει) και να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα όλων των πιο πάνω απαιτούμενων εγγράφων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή στη σελίδα www.cyta.com.cy/careers.  Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €30 ανά προκήρυξη.  Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 Αρ. 146(Ι).

Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που εμπίπτουν στον τριπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων, έχουν πετύχει στην γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των εγκριμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει. 

Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι εγκριμένες ή θα εγκριθούν κατόπιν σχετικής διαδικασίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταρτισμού του.

 

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-13:30).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. 

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

 

Feedback