Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ενημέρωση για προηγούμενες προκηρύξεις

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού της Cyta στο 22701888.

Υποψήφιοι για θέσεις μηνιαίου προσωπικού - Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019), Τεχνικών 3ης Τάξης (6/2019), Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (7/2019)


Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στις 26/10/2019 για τις πιο πάνω θέσεις, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Cyta (σε διάστημα 4-8 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης). Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η Προφορική Εξέταση, θα κληθούν οι υποψήφιοι που πέτυχαν στην γραπτή εξέταση, κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και η σειρά επιτυχίας τους εμπίπτει σε αριθμό τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση (περιλαμβανομένων και ατόμων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες, όπου ισχύει) και έχει μέχρι την ημερομηνία της προφορικής εξέτασης, εγκριθεί αίτημα για εξαίρεση τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων η σειρά επιτυχίας τους για σκοπούς πρόσκλησης τους στην προφορική εξέταση θεωρείται η ίδια (οι ισοβαθμούντες παρουσιάζονται κατά αριθμό υποψηφίου). Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος (email/sms), με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, για να αποστείλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για αξιολόγηση εντός καθορισμένης προθεσμίας.

» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Μηχανικοί & Λειτουργοί)
» Ύλη γραπτής εξέτασης Μηχανικών Λειτουργών 26-10-2019

» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Τεχνικοί)
» Ύλη γραπτής εξέτασης Τεχνικών 28-9-2019

Η ενημέρωση των υποψηφίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων SMS στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.)

Κατάλογοι Επιτυχόντων - Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού

Α. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Β. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία/Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Γ. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρ. Προκήρυξης: 3/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Δ. Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων που εμπίπτουν στον Νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Ε. Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων που εμπίπτουν στον Νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία/Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

 

Feedback