Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ενημέρωση για προηγούμενες προκηρύξεις

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού της Cyta στο 22701888.

Υποψήφιοι για θέσεις μηνιαίου προσωπικού - Λειτουργών Β’ (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (1/2019) και Λογιστών Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) (2/2019)


» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Νομικοί & Λογιστές)

Κατάλογος αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις Θέσεις Λειτουργών Β' (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις Θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος αποτελεσμάτων επιτυχόντων υποψήφιων που εμπίπτουν στο νόμο περί πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις Θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) - Κατά σειρά επιτυχίας
» κλικ εδώ

Υποψήφιοι για θέσεις μηνιαίου προσωπικού - Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019), Τεχνικών 3ης Τάξης (6/2019), Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (7/2019)


» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Μηχανικοί & Λειτουργοί)

» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Τεχνικοί)

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η γραπτή εξέταση, στην οποία θα κληθούν όλοι οι αιτητές/τριες.  Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία. Η ημερομηνία και το περιεχόμενο της δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Όλοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν την εξέταση για την ημέρα/χώρο διεξαγωγής της και τα θέματα που περιλαμβάνει. Η ύλη της Γραπτής Εξέτασης δημοσιεύεται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 Αρ. 146(Ι).

Η ενημέρωση των υποψηφίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων SMS στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. 

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Κατάλογοι Επιτυχόντων - Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού

Α. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Β. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία/Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Γ. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρ. Προκήρυξης: 3/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Δ. Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων που εμπίπτουν στον Νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις επαρχίες) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Ε. Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων που εμπίπτουν στον Νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία/Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

 

Feedback